Bodemsanering; Deelsaneringsplan locatie Hoofdstraat 192 te Hoogeveen


Publicatiedatum
3 april 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7901KK - 1
Termijn
4 april 2019 - 16 mei 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 7 januari 2019 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van Gemeente Hoogeveen ter plaatse van locatie Hoofdstraat 192 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen.

Gemeente Hoogeveen is van plan de bodem te saneren.

De bodemsanering houdt in dat aanvullende saneringsmaatregelen worden getroffen om de verontreiniging in de bronzone te saneren. De concrete saneringsmaatregelen worden uitgewerkt in een plan van aanpak. De pluim van de verontreiniging is ondergebracht bij het Gebiedsgericht GrondwaterBeheer Hoogeveen.

Het doel van de bodemsanering is verwijdering van het nog aanwezige puur product, het reduceren van de hoogste concentraties in de bronzone en het voorkomen van voeding van de pluim vanuit de bronzone. Daarbij is rekening gehouden met het huidige en toekomstige gebruik als bedrijven/winkels, wonen en infrastructuur.

De bodemsanering start in het derde kwartaal van 2019 en zal zes jaar duren.

In het kader van artikel 39 van de Wbb zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe van plan in te stemmen met het deelsaneringsplan.

Het deelsaneringsplan en de ontwerpbeschikking liggen van 4 april 2019 tot en met 16 mei 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur.

Belanghebbenden kunnen tijdens vorengenoemde periode hun zienswijze bij GS van Drenthe naar voren brengen over de rapporten en de ontwerpbeschikking. Dit kan schriftelijk of mondeling. Wie dit mondeling wenst te doen, dient hiervoor tevoren een afspraak te maken met de projectleider. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Wie geen zienswijze naar voren brengt kan later, als het definitieve besluit is genomen, niet meer een bezwaarschrift indienen tegen het besluit. Ook kan dan geen beroep ingesteld worden, tenzij er een niet verwijtbare reden kan worden aangevoerd voor het niet ingediend hebben van een zienswijze.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.