Ontheffing verleend ter voorkoming van schade


Publicatiedatum
15 februari 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
15 februari 2019 - 28 maart 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.10, lid 2 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor het bestrijden van vossen met behulp van kunstlicht ter voorkoming van schade aan drachtige ooien en lammeren op percelen aan en rond de Loop te Zeijen

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 15 februari 2019 tot en met 28 maart 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 28 maart 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften