Ontheffing verleend ter voorkoming van schade


Publicatiedatum
14 februari 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
14 februari 2019 - 27 maart 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor het bestrijden van overwinterende grauwe ganzen en kolganzen ter voorkoming van schade aan kwetsbaar gewas op een perceel aan de Verlengde Hoogeveense Vaart te Geesbrug.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen

Tot en met 27 maart 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften