Ruilplan Herverkaveling Nieuw-Schoonebeek


Publicatiedatum
19 februari 2019
Type
overig
Locatie
Postcode: EMMEN
Termijn
19 februari 2019 - 8 april 2019

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben bij besluit van 12 februari 2019 het ruilplan voor de herverkaveling Nieuw-Schoonebeek vastgesteld. Tegen het ontwerp-ruilplan dat ter inzage heeft gelegen van 18 juni 2018 tot en met 29 juli 2018 zijn 101 zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen zijn gehoord. Deze zienswijzen hebben ertoe geleid dat het ontwerp-ruilplan op een aantal onderdelen wijzigingen heeft ondergaan, welke wijzigingen met betrokkenen zijn besproken.

Gedurende zes weken, van 26 februari 2019 tot en met 8 april 2019 ligt op werkdagen kosteloos ter inzage: ruilplan als bedoeld in artikel 47 wet inrichting landelijk gebied

De stukken kunnen worden ingezien:

  • van 26 februari tot 4 maart in het kantoorgebouw van het kadaster, Emmasingel 4 te Groningen op afspraak via nieuw.schoonebeek@kadaster.nl of via 088-1834305
  • van 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019 bij de dorpshoeve, Europaweg 143-a te nieuw Schoonebeek ’s morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 13.00 uur tot 16.00 uur.
  • de overige weken in het kantoorgebouw van het kadaster, Emmasingel 4 te Groningen op afspraak via nieuw.schoonebeek@kadaster.nl of via 088-1834305

Gedurende de periode van terinzagelegging, derhalve tot en met 8 april 2019, kan een belanghebbende (degene die een zienswijze heeft ingediend of die betrokken is bij een in het oorspronkelijke ontwerp aangebrachte wijziging) beroep indienen tegen voormeld besluit bij rechtbank Noord-Nederland, t.a.v. sector civiel, postbus 20130 8900 HM  Leeuwarden middels een verzoekschrift als bedoeld in artikel 261 wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Dit verzoekschrift dient te omvatten uw naam, voornamen en adres, omschrijving van uw verzoek, alsmede de redenen van het verzoek (motivering). Tevens dient het verzoekschrift te zijn ondertekend.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe, telefoon (0592) 365555.