Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde geluid


Publicatiedatum
11 januari 2019
Type
geluidvergunning
Termijn
11 januari 2019 - 22 februari 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn van plan een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 82 e.v. van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising Emmerschans". Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder is voor de Emmerweg 37 in Emmen een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai nodig van 52 dB. Zaaknummer Z2018-00031233.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde ligt vanaf 11 januari 2019 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken inzien bij:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 00 uur tot 17.00 uur.

Binnen de termijn van zes weken kan een belanghebbende, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Na telefonische afspraak (telefoonnummer: 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen (telefoonnummer: 140591) of met de provincie Drenthe (telefoonnummer: 0800-9102 RUD Drenthe).

Voor meer info over de bestemmingsplanprocedure kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen (telefoonnummer: 140591).