Kennisgeving ontwerpbesluit tot wijziging luchthavenbesluit Lelystad en de geactualiseerde milieueffectrapportage


Publicatiedatum
11 januari 2019
Type
overig
Termijn
11 januari 2019 - 21 februari 2019

De ministerraad heeft ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad. Van vrijdag 11 januari tot en met donderdag 21 februari 2019 kunt u een zienswijze geven over het ontwerpbesluit tot wijziging Luchthaven- besluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER). In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

In de MER-actualisatie van 2018 is geconstateerd dat de contouren voor geluid en externe veiligheid en de grenswaarden in handhavingspunten beperkt wijzigen ten opzichte van de contouren en grenswaarden uit het MER 2014 en het Luchthavenbesluit. Om deze reden is besloten om het luchthaven- besluit uit 2015 te wijzigen. Met het voorliggende ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad wordt hier uitvoering aan gegeven.

Ontwerpwijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad

Met het ontwerpwijzigingsbesluit wordt het bestaande Luchthavenbesluit Lelystad uit 2015 op onderstaande onderdelen gewijzigd:

 • De wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten zijn aangepast naar aanleiding van de actualisatie van het
 • Het uiteindelijk maximum van 000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar is vastgelegd in het Luchthavenbesluit.
 • Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld in het
 • De voorwaarden waaronder vliegtuigen bij uitzondering mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 00 uur en 24.00 uur zijn aangescherpt.
 • Een aantal beschermingsvlakken is geactualiseerd voor de goede werking van de apparatuur voor communicatie en Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van te bouwen objecten.

Geactualiseerde milieueffectrapportage

De actualisatie van de milieueffectrapportage (MER) over Lelystad Airport brengt de milieueffecten van het gebruik van de luchthaven in kaart op basis van gecorrigeerde invoergegevens (stuwkracht en vlieghoogten), actuele feiten, inzichten en wettelijke voorschriften.

Bij de geactualiseerde MER is een addendum gevoegd over de verplaatsing van het helikopter   oefencircuit.

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/lucht- havenlelystad. (Let op: vanaf vrijdag 11 januari 2019 kunt u een zienswijzen indienen op dit project.)

Mondeling

Tijdens de informatiebijeenkomsten of telefonisch tijdens kantooruren: 070 456 89 99.

Post

Directie Participatie o.v.v. Ontwerpwijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad, Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag

U kunt uw zienswijze geven op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende geactualiseerde milieueffect-rapportage (MER).

Informatiebijeenkomsten

U bent welkom op onze informatiebijeenkomsten over   het ontwerpwijzigingsbesluit en de geactualiseerde MER.

Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over het ontwerpwijzigingsbesluit en de onderliggende geactualiseerde  MER.

 • Friesland: dinsdag 22 januari 2019 dinsdag 22 januari 2019
  Abe Lenstra Stadion, Abe Lenstra Blvd 19, Heerenveen.
 • Noord-Holland: maandag 28 januari 2019 Zuiderzeemuseum,
 • Drenthe: woensdag 30 januari 2019 De Tamboer,
 • Flevoland: dinsdag 5 februari 2019 Agora Theater,
 • Overijssel: maandag 11 februari 2019 Nieuwe Buitensociëteit,
 • Gelderland: donderdag 14 februari 2019 Theater Orpheus,

De informatiebijeenkomsten zijn van 18.00 uur tot 21.30 uur. Voor de informatiebijeenkomsten geldt een maximale capaciteit van 300 bezoekers.

Via www.platformparticipatie.nl/luchthavenlelystad kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomsten.

Tevens vindt u op deze website meer informatie over de informatiebijeenkomsten.

Documenten bekijken

De documenten staan vanaf  vrijdag 11 januari 2019 op: www.platformparticipatie.nl/lucht- havenlelystad.

Op papier kunt u de stukken van vrijdag 11 januari tot en met donderdag 21 februari 2019 tijdens reguliere openingstijden bekijken:

 • Povinciehuis Fryslân - Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden.
 • Provinciehuis Noord-Holland - Kleine Houtweg 18, Haarlem.
 • Provinciehuis  Drenthe - Westerbrink 1, Assen.
 • Provinciehuis Flevoland - Visarenddreef 1, Lelystad.
 • Provinciehuis  Gelderland - Markt 11, Arnhem.
 • Provinciehuis Overijssel - Luttenbergstraat 2, Zwolle.
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99).

Vervolg

Wat gebeurt er met uw zienswijze? Na sluiting van de zienswijzenprocedure analyseert het ministerie alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. Hierna reageert het ministerie op ingediende zienswijzen in een Nota van Antwoord. Wanneer de Nota van Antwoord verschijnt, is op dit moment nog niet bekend. Deze kunt u samen met het gewijzigde Luchthavenbesluit Lelystad te zijner tijd inzien. Indieners van een zienswijze krijgen hier automatisch bericht van.

Tegen het vastgestelde wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad of de geactualiseerde MER is geen beroep mogelijk.

Informatie

Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/luchthavenlelystad.