Ontwerpbesluit voor STERCORE B.V. in Emmen


Publicatiedatum
11 december 2018
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821BG
Termijn
12 december 2018 - 22 januari 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 12 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van STERCORE B.V., gelegen aan Kapitein Antiferstraat (ongenummerd) te Emmen. De aanvraag betreft het oprichten van een inrichting voor de productie van koolstof en groengas.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Terinzagelegging

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 12 december 2018:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen,     Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 12 december 2018 tot en met 22 januari 2019 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer 0800-9102.