Ter inzagelegging besluit Ontgrondingen; verleende vergunning


Publicatiedatum
12 december 2018
Type
ontgrondingenvergunning
Locatie
Postcode: MIDDEN - -DRENTHE
Termijn
12 december 2018 - 22 januari 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Ontgrondingenwet een vergunning hebben verleend.

De vergunning heeft betrekking op het verlengen van de geldigheidsduur van ontgrondingsvergunning Midden-Drenthe-2011-1. De vergunning is verleend voor het ontgronden van het terrein in de gemeente Midden-Drenthe, kadastraal bekend Beilen, sectie V, nummer(s) 1012, 1079 (ged), 1107 (ged) en 1108 (ged), plaatselijk bekend De Mussels te Beilen.

U kunt de vergunning vanaf 12 december 2018 tot en met 22 januari 2019 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar ontgrondingenvth@drenthe.nl.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden gekregen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure