Ontheffing verleend ter voorkoming van schade


Publicatiedatum
6 juli 2018
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
6 juli 2018 - 16 augustus 2018
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.10, lid 2 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor het bestrijden van overzomerende grauwe ganzen ter voorkoming van schade aan kwetsbare gewassen op percelen tussen Kolderveen en Tussenboersweg te Nijeveen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 6 juli 2018 tot en met 16 augustus 2018 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen

Tot en met 16 augustus 2018 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften