Ontwerpbesluit voor Sunoil Biodiesel Holding B.V.


Publicatiedatum
4 juli 2018
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT - 17
Termijn
4 juli 2018 - 14 augustus 2018
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 1 december 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van Sunoil Biodiesel Holding B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. De aanvraag betreft het doorvoeren van verschillende wijzigingen binnen de inrichting.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Terinzagelegging

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 4 juli 2018:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 4 juli 2018 tot en met 14 augustus 2018 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens. Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Tot slot

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.