Bodemsanering; locatie Industrieweg 19 te Meppel, gemeente Meppel


Publicatiedatum
5 juli 2018
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
5 juli 2018 - 16 augustus 2018
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 6 maart 2018 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van Scania Production Meppel BV.

Het betreft locatie Hal F (PCB), Industrieweg 19 te Meppel

Uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering niet noodzakelijk is.

De bodemsanering houdt in dat de aanwezige bebouwing en verharding als isolatielaag in stand worden gehouden en dat de grondwaterverontreiniging wordt gemonitoord om de stabiele eindsituatie vast te kunnen stellen. Tevens is de aanpak op hoofdlijnen beschreven voor civieltechnische ontgravingen ter plaatse van de verontreiniging.

Het doel van de bodemsanering is voor de bovengrond tot 1 m het in stand houden van de aanwezige bebouwing en verharding en voor de ondergrond (inclusief grondwater) het bereiken van een stabiele eindsituatie.

De bodemsanering start op 1 juni 2018 en duurt ongeveer vier jaren.

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn van plan om op grond van artikelen 29 en 37 van de Wbb de ernst en spoed vast te stellen en op grond van artikelen 39 en 40 van de Wbb in te stemmen met het deelsaneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 3 juli 2018 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het onderzoeksrapport en het deelsaneringsplan liggen van 20 juni 2018 tot en met 3 juli 2018 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (contactpersoon de heer G.H. Wortelboer, Eenheid Regie & Realisatie, Team en Veiligheid, Recht & Ondersteuning), telefoonnummer 14 0522.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.