GS-besluitenlijst 5 oktober 2021


Incidentele subsidies cultuur

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Drents Museum een bijdrage van € 25.000, -- toegekend voor het livestreamen van de opening van de tentoonstelling Viva la Frida. Stichting Nijend24 krijgt een bijdrage van € 5.000, -- om podiumactiviteiten ook online aan te kunnen bieden.

Septembercirculaire Provinciefonds 2021

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de financiële effecten van de Septembercirculaire Provinciefonds 2021.

Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie OGB van 8 september 2021

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de kaders voor een faunabeheerplan/predatieplan en sturen het rapport Basis Kwaliteit Natuur Drenthe toe, zoals toegezegd in de Statencommissie Omgevingsbeleid van 8 september jl.

Beantwoording schriftelijke vragen JA21-fractie over uitspraak Raad van State milieubeoordeling windturbines

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de JA21-fractie over een uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de milieubeoordeling van windturbines.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Advies concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gaswinning VDW  (MER RCR-procedure)

Gedeputeerde Staten hebben een reactie opgesteld op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau  omtrent het voorgenomen gaswinningsproject VDW in Zuidwest-Drenthe (gemeente Westerveld) en Fryslân (gemeente Weststellingwerf).  Gedeputeerde Staten wijzen op het betrekken van de provinciale belangen in de op te stellen milieu-effectrapportage . Dat betreft onder andere cultuurhistorie, archeologie, aardkundige waarden, het UNESCO werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid en het belang van een goed gebiedsproces.

Subsidie en aanwijzingsbesluit DAEB EK Veldrijden 2021

De organisator van het EK Veldrijden 2021 is door Gedeputeerde Staten aangewezen als Dienst van Algemeen en Economisch Belang. Het betreft de incidentele subsidie van € 350.000,-- voor de organisatie van het EK Veldrijden op 6 en 7 november 2021 op de VAM-berg in Drenthe, dé fietsprovincie.

Wijziging subsidieregeling en werkwijze opruimen drugsafval

Gedeputeerde Staten hebben in de Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024 het subsidieplafond en de maximale subsidie voor het jaar 2021 verhoogd. Met de regeling komt de provincie terreineigenaren, gemeenten en waterschappen die getroffen zijn door dumping van synthetisch drugsafval tegemoet in de kosten voor het opruimen van het afval.

Afdoening toezegging in cie. OGB van 8 september 2021 over snelheidslimieten provinciale (gebiedsontsluitings)wegen

Gedeputeerde Staten willen met Provinciale Staten in gesprek over de snelheidslimieten op provinciale (gebiedsontsluitings)wegen. Statenleden worden uitgenodigd voor een werksessie over dit onderwerp op woensdag 15 december a.s.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over de Provinciale Adviesraad Toegankelijkheid

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de beantwoording van de schriftelijke vragen (artikel 41) over de Provinciale Adviesraad Toegankelijkheid aan Provinciale Staten.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over stoppen inburgeringscursussen door onderwijsinstellingen in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de PvdA over het stoppen van inburgeringscursussen door Drentse onderwijsinstellingen beantwoord.  De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Start bouwteam Transferium De Punt

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van Transferium De Punt en de aanbesteding in een bouwteamconstructie, die gegund is aan Strukton Civiel Noord & Oost. Een bouwteam is een samenwerkingsmodel, waarbij de aannemer als adviseur deelneemt aan de ontwerpwerkzaamheden. In het geval van Transferium De Punt heeft dat vooral betrekking op (zero emissie) uitvoeringsmethodiek en het toepassen van duurzame materialen.

Intentieverklaring Matsloot

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld en Groningen hebben in een intentieverklaring afspraken gemaakt voor het opstellen van de kaders voor de ontwikkeling van Matsloot-Westpoort. Een gebied ten westen van de stad Groningen, dat de overgang van stad naar platteland markeert op de grens met Drenthe. Door de groeiende vraag neemt de druk op de ruimte in dit gebied steeds meer toe. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak over provinciale en gemeentelijke grenzen heen.

Stand van zaken rondom het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en het bijbehorende Nationaal Strategisch Plan

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over stand van zaken rondom het Nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en het bijhorende Nationaal Strategisch Plan.