GS-besluitenlijst 28 september 2021


Schriftelijk aandeelhoudersbesluit inzake rooster van aftreden Investeringscommissie Drentse holding B.V.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in te stemmen met het door de investeringscommissie opgestelde getrapte rooster van aftreden om zo de continuïteit te borgen.

Indienen Erasmus+-project ‘GreenSkills4H2’, samen met de gemeente Emmen, RUG,  Drenthe College en NHL Stenden Hogeschool

Drenthe ondersteunt de ontwikkeling van een waterstofopleidingsproject in het kader van het Europese Erasmus+-programma in Emmen. NHL Stenden Hogeschool en het Drenthe College nemen deel aan het project ‘GreenSkills4H2’ met als doel de ontwikkeling in Europees verband van H2-opleidingsprogramma's, online en offline, samen met trainingsmateriaal en onderwijsmethodologie. Het projectvoorstel wordt ingediend bij de Europese Commissie met andere Europese partners. Dit initiatief is onderdeel van de bredere ontwikkelingen rond de RegioCampus Emmen.

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over de Woningbouwimpuls

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de VVD-fractie inzake de Woningbouwimpuls beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over uitspraak rechtbank over lelieteelt nabij het Holtingerveld

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de Statenfractie SP beantwoord over de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over het onderzoek naar de effecten van de toepassing van drainage en gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt op Natura 2000.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie en VVD-fractie over uitspraak rechtbank Noord-Nederland lelieteelt (Wet natuurbescherming)

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de Statenfracties CDA en de VVD  beantwoord over de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over het onderzoek naar de effecten van de toepassing van drainage en gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt op Natura 2000.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Strategische koers Dutch TechZone 2022 – 2025

De strategische koers Dutch TechZone 2022- 2025 wordt ter informatie aan Provinciale Staten gestuurd. De DTZ zet zich in voor de economische structuurversterking van de regio en is een samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in de regio Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg. De samenwerking werpt zijn vruchten af en de partners willen de samenwerking continueren.

Resultaten Groningen Airport Eelde (GAE) eerste halfjaar 2021

Gedeputeerde Staten hebben de rapportage over het eerste halfjaar 2021 die is ontvangen van Groningen Airport Eelde doorgestuurd aan Provinciale Staten. Dit om hen te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV.

Budget verbreding en vernieuwing

Het college van Gedeputeerde Staten verleent IntoNature, Garage TDI, het Veenpark, Puppet International en Filmhub Noord een extra bijdrage vanuit de matchingsregeling 'Verbreding en Vernieuwing'. De provincie ontvangt deze middelen van het Rijk voor het versterken en ontwikkelen van culturele initiatieven die de potentie hebben zich te ontwikkelen tot initiatieven van landelijk belang. In een brief aan Provinciale Staten is de verdeling van dit tijdelijke extra budget nader toegelicht.

Wijziging POP3, Openstellingen POP3+ Niet-productieve investeringen water 2021 en Samenwerking voor biodiversiteit 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen de POP3+ subsidieregeling voor investeringen die bijdragen aan een klimaatbestendig watersysteem en samenwerking voor innovatie biodiversiteit open. Vanaf 1 oktober 2021 tot en met 30 november 2021 kunnen belangstellenden subsidieaanvragen voor klimaatprojecten indienen. In het openstellingsbesluit is beschreven wie subsidie kan aanvragen. Meer informatie is beschikbaar op de site van SNN: http:/www.snn.eu/subsidies/landbouw-pop3/provincie-drenthe/.

Subsidietoekenning HRK Plus aan de gemeente Noordenveld

Gedeputeerde Staten stemmen in met het voornemen tot het verlenen € 250.000,-- uit het  Herstructureringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS voor Noordenveld en vragen Provinciale Staten om eventuele wensen of bedenkingen. Deze middelen zijn bedoeld voor uitvoering van de activiteitenplannen ‘Trafo Westerbaan’ en ‘Ontwikkeling Oosteinde 6’. Hiermee wordt een transformatorhuisje van Enexis aan de Westerbaan verplaatst en kan gemeente Noordenveld de sloop van het pand aan het Oosteinde 6 stimuleren middels een subsidie. De gemeente neemt hiermee twee knelpunten weg ter versterking van de Supermarktzone/Westerbaan en mooiere entrees van Roden.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening Regiostedenfonds aan Hoogeveen

Gedeputeerde staten vragen Provinciale Staten om wensen en bedenkingen op het voornemen tot het verlenen van € 2.650.000,- aan de gemeente Hoogeveen voor uitvoering van de Uitvoeringsagenda stadscentrum Hoogeveen 2021-2025. De gemeente Hoogeveen wil deze middelen van het Regiostedenfonds inzetten voor het compacter maken, vergroenen, verbeteren van het wonen en fietsen en het versterken van cultuur in het centrum. Het Regiostedenfonds is onderdeel van de Investeringsagenda PLUS 2020-2023. Hoogeveen is de eerste gemeente die een bijdrage uit dit fonds ontvangt.

Besluit op bezwaar inzake handhavingsverzoek Zuidwolde

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het bezwaar tegen de weigering om handhavend op te treden tegen het beweiden en bemesten van enkele percelen in Zuidwolde, af te wijzen.