GS-besluitenlijst 21 september 2021


GS-besluitenlijst 21 september 2021

Subsidiëring Topsportagenda Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben besloten om subsidie te verlenen aan Topsport Noord voor de uitvoering van het activiteitenprogramma in het kader van de Noordelijke Topsportagenda. Topsport Noord ontvangt hiervoor € 26.666,--.

Subsidieverlening Symfonica in D 2021

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een subsidie van € 9.975,- toegekend aan de Stichting ICO Centrum voor Kunst en Cultuur voor het talentontwikkelingsproject klassieke Muziek Symfonica in D. Er zullen optredens gerealiseerd worden op grote Drentse podia.

Wijziging Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben twee technische wijzigingen aangebracht aan de subsidieregeling VGAB; de looptijd is in overeenstemming gebracht met de goedkeuring vanuit de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). Daarnaast is er een omschrijving van een subsidiabele activiteit uit de LVV overgenomen. Voor een aanvrager van deze subsidie verandert er niks door deze wijzigingen.

Business developer medische technologie

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 75.000,-- beschikbaar te stellen voor de tijdelijke aanstelling van een business developer medische technologie voor de komende drie jaar bij de NOM. De business developer zal startende en groeiende bedrijven in de sector medische technologie helpen om te groeien, de juiste kennis te vinden, hun producten op de markt te krijgen en een goede vestigingsplaats te vinden.

Subsidieverlening Regenboogsymposium Assen

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van €10.000,-- aan Stichting Ara voor het organiseren van het Regenboogsymposium in het kader van de regenboogweek. Het symposium vindt plaats op 11 oktober 2021 in De Nieuwe Kolk in Assen. Het thema is ‘Vrijheid en Veiligheid’. Doel van het symposium is het vergroten van de bewustwording rondom inclusiviteit: alle mensen horen erbij, zij mogen zijn en leven zoals zij dat willen.

Verlenging Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

De uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe wordt verlengd. Hiermee zet de provincie Drenthe een succesvol instrument voort voor ondernemers die hun ondernemingsactiviteiten internationaal wensen uit te breiden.

Wob verzoek inzake de ontheffing reewild

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de verleende ontheffing voor het beheer van reeën in het kader van verkeersveiligheid actief openbaar te maken. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover met een brief.

De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Zandwinning Center Parcs Huttenheugte

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de zandwinning Center Parcs Huttenheugte in relatie tot provinciale infraprojecten.

Beantwoording schriftelijke vragen Partij voor de Dieren over plaatsing wolvenhek bij N2000 gebied

Gedeputeerde Staten beantwoordt vragen van Provinciale Staten over het in Fryslân geplaatste wolvenhek.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Beantwoording vragen Partij voor de Dieren over kap door de gemeente Aa en Hunze in Nooitgedacht

Gedeputeerde Staten beantwoordt vragen van Provinciale Staten over kap door de gemeente Aa en Hunze in Nooitgedacht.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 29 september 2021

Conform de nieuwe werkwijze rondom begrotingswijzigingen geven Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in een brief een overzicht van de begrotingswijzigingen die in de Statenvergadering van 29 september 2021 voorliggen en het effect daarvan op de vrije bestedingsruimte en de reserves.

Belastingverordening 2022

Gedeputeerde Staten leggen de Belastingverordening 2022 ter vaststelling aan Provinciale Staten voor.

Begroting 2022, inclusief 13e wijziging van de Begroting 2021

Gedeputeerde Staten zenden de Begroting 2022 ter vaststelling toe aan Provinciale Staten. Behandeling van de Begroting 2022 vindt plaats op 27 oktober 2021 in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie en op 10 november 2021 in Provinciale Staten.

Eindrapport Herstel en perspectief na corona in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het eindrapport 'Herstel en perspectief na corona in Drenthe' en informeren de VDG per brief.

Realisatieovereenkomst Gebiedsinrichting Verlengde Middenraai

Gedeputeerde Staten hebben besloten het inrichtingsplan voor de Verlengde Middenraai vast te stellen en voor de uitvoering hier van een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de betrokken partners