Vervolgprocedure provinciaal inpassingsplan Drentse zonneroute A37


Donderdag 9 september 2021 was de laatste dag van de terinzagelegging van het ontwerp provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) Drentse zonneroute A37. Dat betekent dat er geen zienswijzen meer ingediend kunnen worden op het ontwerp-PIP.

De zienswijzen die zijn ingediend worden bestudeerd en gebundeld in de Nota van beantwoording. De nota van beantwoording voorziet de zienswijzen van antwoord en geeft aan in hoeverre een zienswijze eventueel leidt tot aanpassing van het plan. De indieners van de zienswijzen worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Naast aanpassingen die worden gedaan naar aanleiding van ontvangen zienswijzen, is het ook mogelijk dat er ambtshalve wijzigingen worden aangebracht. Als dit gebeurt, wordt hier melding van gemaakt in de nota van beantwoording.

Het definitieve inpassingsplan voor de zonneroute wordt samen met de Nota van beantwoording ter besluitvorming voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten. Dat zal in het najaar van 2021 plaatsvinden. Na besluitvorming in Gedeputeerde Staten wordt het definitieve inpassingsplan samen met de Nota van beantwoording ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Zij nemen in het voorjaar van 2022 het definitieve besluit over het PIP voor de Drentse zonneroute A37.

Als het inpassingsplan wordt vastgesteld door Provinciale Staten wordt het opnieuw ter inzage gelegd voor zes weken. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep en/of een voorlopige voorziening bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal vervolgens een uitspraak doen op het beroep en/of de voorlopige voorziening.