GS-besluitenlijst 14 september 2021


Beheerplan 2020-2024 waterwingebieden van WMD Drinkwater B.V.

Gedeputeerde Staten hebben het Beheerplan 2020-2024 waterwingebieden van WMD Drinkwater B.V. vastgesteld. In het beheerplan geeft het waterbedrijf aan hoe het waterwingebied ingericht is, beheerd wordt en op welke wijze de bodem en het grondwater beschermd worden. Het waterbedrijf is vanuit de Provinciale Omgevingsverordening verplicht om dit plan op te stellen. In Drenthe wordt in zeventien waterwingebieden grondwater gewonnen voor het maken van drinkwater. De provincie is vanwege de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater.

Subsidie Ronde van Drenthe 2021

Gedeputeerde Staten hebben besloten om subsidie te verlenen aan de Ronde van Drenthe 2021. Het betreft een subsidie van € 90.000,-- voor de organisatie van de Ronde van Drenthe, de Drentse acht van Westerveld en breedtesportactiviteiten van 22 tot en met 24 oktober a.s.

Benoeming accountant NOM en MKB Fonds Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de voordracht van de Raad van Commissarissen NV NOM en het MKB Fonds Drenthe om Baker Tilly Accountants met ingang van de jaarrekeningcontrole 2021 voor een duur van vier jaar, tot controlerend accountant te benoemen.

Subsidie voor digitale winkelstraat Borger-Odoorn (Vrienden van PUUR Exloo)

De provincie Drenthe ondersteunt de gemeente Borger-Odoorn met een eenmalige subsidie ‘Digitale Winkelstraten’ van 10.000 euro. De gemeente heeft de subsidie aangevraagd voor het initiatief van ‘Vrienden van PUUR Exloo’.

De gemeente Borger-Odoorn maakt als tiende gemeente gebruik van de subsidie Digitale Winkelstraten. Hiermee worden lokale initiatiefnemers ondersteund in de (door-) ontwikkeling van digitale winkelstraten.

Call for a host region North Sea Commission secretariat 2022-2025

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben ermee ingestemd om in de periode 2022-2025 het secretariaat voor de North Sea Commission (NSC) in te vullen. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie Groningen. Het secretariaat biedt kansen om Europese middelen in samenwerking met andere regio’s in het Noordzee-gebied beter te benutten voor Drentse beleidsdoelstellingen. Voor de invulling van het secretariaat stellen Gedeputeerde Staten per jaar € 75.000,-- ter beschikking.

Wob-verzoek sloperij Hooghalen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten betreffende de sanering en ontruiming van een auto- en motorensloperij te Hooghalen openbaar te maken. Het dossier is 30 jaar oud waardoor betrokkenen moeilijk te benaderen zijn voor een zienswijze. De feitelijke openbaarmaking vindt daarom pas over twee weken plaats om belanghebbenden die mogelijk bezwaar kunnen hebben in de gelegenheid te stellen te reageren op het besluit.

Fondsversterking NOM

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met de fondsversterking van de NOM door middel van een agiostorting in de NOM om de liquiditeitspositie van de NOM te verbeteren ten behoeve van de ondersteuning van het noordelijke bedrijfsleven als gevolg van de coronacrisis. Het Rijk heeft hiervoor € 11,7 miljoen beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat ook de provinciale aandeelhouders gezamenlijk in totaal eenzelfde bedrag in het eigen vermogen van de NOM storten. Het betreft een voorstel dat door alle aandeelhouders wordt gedragen. Het is voor alle aandeelhouders helder dat de NOM haar publieke taak (het verstrekken van risicodragend kapitaal) moet kunnen blijven uitoefenen en dat vanwege de gevolgen van de coronacrisis hier meer financiële armslag voor nodig is.

Subsidieverlening Kwaliteitsverbetering Recreatieve fietspaden Coevorden

De provincie Drenthe stelt € 306.300,-- beschikbaar ten behoeve van het project kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden Coevorden. Hiermee worden een aantal fietspaden tussen de Kibbelkoele en het Slenerzand op een kwaliteitsniveau gebracht dat past bij het recreatieve fietsverkeer van deze tijd. Zie voor meer informatie het persbericht

Veiligheid in het openbaar vervoer

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over ontwikkelingen rond de veiligheid in het openbaar vervoer. Daarbij gaat het onder meer over de afspraken die gemaakt zijn met demissionair staatssecretaris Broekers-Knol over de pendeldienst Emmen-Ter Apel en over maatregelen op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle.

Vaststelling voorkeursvariant en financiering Doorfietsroute deeltraject Vriezerbrug

Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten een krediet van 4,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van een fietstunnel in de Doorfietsroute ‘De Groene As’ bij Vriezerbrug. Deze tunnel is de optimalisatie in het voorkeurstracé langs de oostkant van het Noord-Willemskanaal, waar de gemeenteraad van Tynaarlo mee heeft ingestemd. Deze route voldoet het beste aan de uitgangspunten snel, veilig, direct en aantrekkelijk. De realisatie van de tunnel is mede mogelijk geworden door een subsidie van het rijk. Het extra krediet van 4,2 miljoen euro was al gereserveerd in de Voorjaarsnota. De verwachting is dat de aanleg van de tunnel begint in 2023. Dit is afhankelijk van het doorlopen van de benodigde procedures.

Uitvoeringsregeling “Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021”

Publiek private partners in de technische sectoren techniek, metaal en bouw hebben met elkaar afspraken gemaakt om middelen beschikbaar te stellen om intersectoraal opleiden mogelijk te maken. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen dragen hier gezamenlijk € 1,1 miljoen aan bij. Onder het motto: Kansen verzilveren voor vakmanschap gaan partijen zich de komende maanden inzetten om de mobiliteit naar kansrijke beroepen in de techniek verder op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

Beantwoording vragen Partij voor de Dieren met betrekking tot vermeende risico’s en overlast door jacht

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vragen van de Statenfractie Partij voor de Dieren beantwoord met betrekking tot vermeende risico’s en overlast door jacht. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Beantwoording vragen Partij voor de Dieren over kap op vakantiepark Het Timmerholt te Westerbork.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de PvdD-fractie over kap op vakantiepark Het Timmerholt te Westerbork beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Halfjaarrapportages NOM en MKB Fonds Drenthe

Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten in kennis van de aan de aandeelhouders aangeboden rapportages. Hierin zijn de voorlopige resultaten van het eerste halfjaar 2021 van beide verbonden partijen opgenomen.

Beantwoording Statenvragen t.a.v. maximalisering zon op land en detailhandel

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten de antwoorden op de vragen die gesteld zijn in de commissievergadering OGB over de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening (POV).

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Brief minister EZK inperking gebied schadeafhandeling door IMG

Gedeputeerde Staten sturen een brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Op basis van de rapporten van Deltares en TNO/TU Delft heeft het IMG het gebied, waar schade aan gebouwen wordt vergoed volgens het bewijsvermoeden, gewijzigd. Hierdoor krijgt een aanzienlijk aantal inwoners hun schade niet meer vergoed. Gedeputeerde Staten verzoeken de minister ervoor te zorgen dat aangetoond wordt wat dan wel de oorzaak van de schade is, of dat het IMG het bewijsvermoeden blijft toepassen.

Afstemming met betrekking tot afwijking van Investeringsreglement van de Drentse (TS) Energie Organisatie

Gedeputeerde Staten hebben voor de casus ‘Zonnepark De Mussels’ in Beilen ermee ingestemd dat de Stichting Drentse Energie Organisatie mag afwijken van haar Investeringsreglement, zodat zij een financiering boven het financieringsplafond kan verstrekken. Met de aankoop van een deel van het zonnepark door Gezamenlijke Energie Coöperaties Midden-Drenthe u.a. komt het zonnepark voor 51% in lokaal eigendom.

Ondersteuning nieuwe vestiging M&G Group Europe BV op bedrijvenpark Werklandschap Assen-Zuid

Het behoud van werkgelegenheid is een belangrijk speerpunt voor de provincie Drenthe. Gedeputeerde Staten stellen daarom aan Provinciale Staten voor in te stemmen met een subsidie van € 1.250.000,- voor de uitvoering van het New Site project van M&G Group te Assen. Het project betreft op hoofdlijnen de bouw en inrichting van een nieuwe productiefaciliteit, incl. een nieuw European Innovation & Competence Centre en een eigen logistiek centrum. De totaal geraamde investering bedraagt circa € 45,0 mln.

Het project betekent niet alleen het behoud van meer dan 350 medewerkers, in de regio Groningen-Assen, in vaste dienst van het bedrijf, maar ook behoud van een flexibele schil van 100-150 uitzendkrachten. Aanvullend hierop heeft de onderneming ook 30 à 40 sociale werkplekken voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en nog 10-15 plaatsen voor dagbesteding en begeleid werken via stichting De Trans in Rolde.

De start van de bouw is gepland in 2022 en begin 2023 zal de nieuwe vestiging volledig operationeel zijn.

ENCORE conferentie

Gedeputeerde Staten besluiten tot ondertekening van de ENCORE Tullamore verklaring.

Wob-verzoek sloperij Hooghalen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten betreffende de sanering en ontruiming van een auto- en motorensloperij te Hooghalen openbaar te maken.