GS-besluitenlijst 16 februari 2021


Werklijnen financiële processen als gevolg van coronacrisis

Gedeputeerde Staten hebben, net als een jaar geleden, werklijnen vastgesteld om coulant om te gaan met subsidieontvangers en andere betrokkenen die financieel geraakt worden door de corona-crisis. De werklijnen helpen de uitvoering van het subsidie- en betaalproces en ook de communicatie met de subsidieontvangers, gemeenten en andere organisaties die financiële banden hebben met de provincie Drenthe.

Verlening subsidie IVN Natuurlab Orvelte

Aan IVN Natuureducatie Drenthe is een subsidie van € 25.000, - toegekend voor de realisatie van het IVN Natuurlab Orvelte. Het IVN Natuurlab draagt bij aan de bewustwording van basisschoolkinderen, VO-scholieren en andere gasten over actuele natuur- en milieuproblematiek, zoals de achteruitgang van de biodiversiteit, waterproblematiek en klimaatverandering. Zie voor meer informatie het persbericht.

Verzoek aan Ministerie LNV om juiste begrenzing en naamgeving Nationaal Park Drentsche Aa door te voeren, conform Omgevingsvisie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa aan het Ministerie van LNV gevraagd de naamgeving en grens van het Nationaal Park Drentsche Aa in overeenstemming te brengen met de Omgevingsvisie Drenthe. De aanpassing van de begrenzing en naamgeving leidt niet tot aanpassing van het vigerend beleid en regelgeving. De regels die in de rest van de provincie Drenthe gelden zijn dus ook van toepassing in dit gebied.

Subsidieaanvragen van CMO STAMM voor de Drenthe-brede projecten van de Sociale Agenda, werkplan 2021

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie voor de ‘Aanpak Intergenerationele Armoede’, zodat de onderzoeksresultaten van de RUG naar overerfbare armoede, goed in de praktijk kunnen worden toegepast. De provincie Drenthe werkt hierin samen met de provincie Groningen en zij geven daarom beide een subsidiebedrag van €23.313,- voor dit project. Ook verlenen GS een subsidie van €23.920,- aan het project ‘Samen werken met Ervaring', voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. CMO STAMM voert beide projecten uit. Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening aan het Recreatieschap Drenthe voor het project RET•VVP

Gedeputeerde Staten hebben vanuit het budget Vitale Vakantieparken Drenthe € 135.000, - subsidie beschikbaar gesteld aan het Recreatieschap Drenthe voor het project RET•VVP. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het programma Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP). Naast de focus op excelleren en transformeren in het programma VVP, blijkt in de praktijk dat ondernemers in het middensegment in de verblijfsrecreatie geconfronteerd worden met complexe vraagstukken. In het project gaat een Recreatie Expert Team (RET) in (advies en coaching) trajecten aan de slag met deze vraagstukken van ondernemers. Het project RET•VVP heeft als doel het versterken van toeristisch-recreatief ondernemerschap en het geven van een kwaliteitsimpuls aan bedrijven in de verblijfsrecreatie. Zie voor meer informatie het persbericht.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe effectueren advies stuurgroep 29 januari 2021

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de besluiten en het advies van de stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van 29 januari 2021. GS nemen dit advies over en verlenen subsidie aan de projecten tussentijdse tranche, januari 2021 Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Cultuurmonitor 2017-2020 Editie 3

De 3de editie van Cultuurmonitor 2017-2020 (uitvoeringsjaar 2019) is door Gedeputeerde Staten aangeboden aan Provinciale Staten. Met de Cultuurmonitor worden jaarlijkse trends en ontwikkelingen in het culturele veld zichtbaar gemaakt op basis van de resultaten van provinciaal gesubsidieerde instellingen. Door de artistieke, maatschappelijke, economische en ruimtelijke waarde van cultuur te benoemen, geeft de monitor inzicht in de effecten van het provinciale cultuurbeleid.

Actualisatie Luchtkwaliteitsplan 2020 en Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord 2021

Gedeputeerde Staten hebben de Actualisatie van het Luchtkwaliteitsplan 2020 vastgesteld en informeren Provinciale Staten hierover. Het geactualiseerde Luchtkwaliteitsplan geeft inzicht in de huidige luchtkwaliteit en prognoses voor de toekomst. In het uitvoeringsplan 2021 geeft Gedeputeerde Staten aan op welke manier zij invulling geven aan de maatregelen uit het SLA.

Inclusie Agenda 2021-2023 provincie Drenthe “Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!”

Gedeputeerde Staten hebben de Inclusie Agenda ‘Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!’ vastgesteld. Deze agenda brengt alle inzet op de thema’s Toegankelijkheid, Regenboog/LHTBI+, Dementievriendelijk Drenthe, mantelzorg, vrijwilligers en nieuwkomers samen. Het gaat hierbij niet om nieuw beleid, maar het geeft de inzet weer van de provincie op deze thema's, en in samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het doel is te werken aan een inclusieve Drentse samenleving waarin iedereen zich welkom voelt, mee kan doen en erbij hoort. De Inclusie Agenda is een onderdeel van de Sociale Agenda.

Begrotingswijzigingen uitgewerkte thema's Investeringsagenda Plus 2020-2023

Gedeputeerde Staten leggen Provinciale Staten de begrotingswijzigingen van de uitgewerkte thema’s Investeringsagenda Plus 2020-2023 ter vaststelling voor. Inhoudelijk hebben Provinciale Staten al met deze thema's ingestemd.

Onderzoek samenwerkende rekenkamercommissies van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen naar de Dutch TechZone

De samenwerkende rekenkamercommissies van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen doen onderzoek naar de Dutch TechZone (DTZ). DTZ zet zich in voor de economische structuurversterking van de regio. In de DTZ participeren de gemeenten Coevorden, Hardenberg, Hoogeveen en Emmen, de provincie Drenthe, het ministerie van Economische Zaken, kennisinstellingen en ondernemers. Omdat de provincie Drenthe partner is in de samenwerking, is aan de provincie gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hiermee ingestemd.

Evaluatie Dutch TechZone

Gedeputeerde Staten sturen het evaluatierapport van de Dutch TechZone (DTZ) aan Provinciale Staten. DTZ zet zich in voor de economische structuurversterking van de regio. De doelen van de samenwerking zijn: lobby, aanjagen projecten, verbinden en versterken.

Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Gedeputeerde Staten dienen een zienswijze in als reactie op de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening (VKB-LRH). In de zienswijze wordt gevraagd de besluitvorming op te schorten zolang niet inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn van de uitbreiding van het militair oefengebied boven Noord-Nederland voor de inwoners en de kernkwaliteiten van Drenthe. Ook vraagt het college te garanderen dat uitbreiding van het militaire oefengebied geen nadelige gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van Groningen Airport Eelde en voor de metingen van de radiotelescoop LOFAR.

Beantwoording schriftelijke vragen van onafhankelijk Statenlid Blinde over gebrek aan realisme rond waterstof

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van onafhankelijk Statenlid Blinde over Gebrek aan realisme rond waterstof. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen PVV-fractie over de vestiging van een waterstoffabriek op de voormalige NAM-locatie Emmen

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de PVV-fractie over de vestiging van een waterstoffabriek op de voormalige NAM-locatie Emmen. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over Ondersteuning sportverenigingen bij aanvragen Rijkssteunpakketten

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de PvdA-fractie over ondersteuning aan sportverenigingen bij het aanvragen van Rijkssteunpakketten. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PvdD-fractie over het sluiten van de jacht i.v.m. de winterse omstandigheden.

Gedeputeerde Staten beantwoorden de vragen van de Partij voor de Dieren over het sluiten van de jacht i.v.m. de winterse omstandigheden. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Vaststelling regelingen VIA Ontwikkelingsprojecten en Softwareontwikkeling en openstellingsbesluiten VIA Ontwikkelingsprojecten en Softwareontwikkeling 2021

Gedeputeerde Staten hebben de regelingen Versneller Innovatieve Ambities 2021 vastgesteld en stellen € 250.000 beschikbaar voor de uitvoeringskosten. De subsidieregelingen zijn bestemd voor innovatie en valorisatie van de midden- en kleinbedrijven. In totaal is voor mkb-bedrijven in Noord-Nederland € 16 miljoen beschikbaar. Deze bijdrage is mogelijk gemaakt door extra geld uit Europa, van het Rijk en de provincies voor herstel van de economie. De VIA-regelingen worden uitgevoerd door het SNN. Zie voor meer informatie het persbericht.

Wob-verzoek MER en kosten MER

Gedeputeerde Staten hebben een Wob-verzoek voor het openbaar maken van aanbestedingsdocumenten inzake de MER gedeeltelijke verdubbeling N34 en de kosten daarvan afgewezen. De aanbesteding is nog niet geweest en derhalve bestaan de gevraagde documenten ook (nog) niet.

Incidentele subsidieaanvraag Provinciale Project Organisatie Drenthe i.o. (PPO)

De subsidieaanvraag van Provinciale Project Organisatie i.o. waarin een subsidie van € 40.000, - per jaar voor de komende vier jaren is aangevraagd, is afgewezen. Deze subsidieaanvraag voldoet niet aan de criteria zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over pluimvee en volksgezondheid

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de PvdD over pluimvee en volksgezondheid beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Locatiekeuze onderstation TenneT Zuidoost-Drenthe/brief aan minister EZK over buitentoepassingverklaring RCR-procedure

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de locatiekeuze voor een nieuw hoogspanningsonderstation van TenneT TSO B.V. in de gemeente Emmen. Gedeputeerde Staten ondersteunen daarbij het verzoek van de gemeente Emmen aan de Minister van EZK om de Rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te verklaren. Daarmee wordt de gemeente Emmen verantwoordelijk voor de besluiten die nodig zijn om het nieuwe onderstation te realiseren.

Wob-verzoek inzake Wadudu Insecten Centrum Beilen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake Wadudu Insecten Centrum Beilen openbaar te maken.

Financiering Drents onderdeel van de campagne Nederland Plant Bomen van de Evangelische Omroep

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot financiering van € 10.000,- van het Drentse onderdeel van de campagne Nederland Plant Bomen van de Evangelische omroep.