GS vergadering 9 februari 2021


Addendum N375 Duurzaam Veilig

Gedeputeerde staten hebben een addendum op de bestuursovereenkomst N375 Duurzaam Veilig vastgesteld. Hierin zijn de afspraken met betrekking tot de maatregelen ter plaatse van de oversteek in de Slagenweg met de gemeente Hoogeveen beschreven.

Overdracht peilbeheer Noord-Willemskanaal aan waterschap Hunze en Aa’s

De provincie Drenthe draagt in de loop van 2021 het peilbeheer van het Noord-Willemskanaal over aan het waterschap Hunze en Aa’s.

Instellen Externe Adviesraad Toegankelijkheid provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft een Adviesraad Toegankelijkheid ingesteld, volgens het VN Verdrag handicap. Deze Adviesraad, bestaande uit 13 ervaringsdeskundigen, kan het bestuur van Drenthe gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien. De Adviesraad is laagdrempelig, zodat er sprake kan zijn van een makkelijk wisselende samenstelling. Nieuwe leden zijn nog van harte welkom. De provincie streeft ernaar voor iedere gemeente twee afgevaardigden in de Adviesraad te hebben. De Adviesraad Toegankelijkheid wordt na twee jaar geëvalueerd. Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording vragen PvdD-fractie over procedure natuurvergunning Kloosterveen

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over de procedure natuurvergunning Kloosterveen beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Afdoening toezegging in de Statencommissie FCBE van 9 december 2020 over ‘Advies Goede ondersteuning, sterke democratie’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Gedeputeerde Staten hebben de toezegging, gedaan in de Statencommissie FCBE van 9 december 2020, om schriftelijk terug te komen op de aanbevelingen in het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur ‘Advies Goede ondersteuning, sterke democratie’, afgedaan. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Uitbreiding risicogebied wolf en wijziging subsidieregeling

Gedeputeerde Staten hebben een tweede stap gezet in de subsidiëring van preventieve maatregelen tegen aanvallen van de wolf in Drenthe. Het risicogebied door wolvenschade is uitgebreid naar advies van de gebiedscommissie. Daarnaast wordt de subsidieregeling van toepassing op maatregelen die genomen zijn tussen 1 januari 2018 en de datum van inwerkingtreding van de huidige regeling. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover met een brief. Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen PVV-fractie over huisvesting statushouders

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de PPV-fractie inzake de huisvesting van statushouders beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Wob-verzoek inzake rapport vaststelling risicogebied wolf Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten het rapport vaststelling risicogebied wolf Drenthe openbaar te maken.

Beverbeheerplan 2021-2025

Op initiatief van de Waterschappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest is in gezamenlijkheid met de provincies Groningen een beverbeheerplan opgesteld. Een beverbeheerplan is nodig, zodat bevers een goede plek kunnen hebben in de natuur van Groningen en Drenthe, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid en de zorg voor voldoende water.