GS-besluitenlijst 26 januari 2021


Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een brief met betrekking tot de gevolgen van crisis door COVID-19

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een brief waarin zij onder andere aangeven hoe de provinciale organisatie omgaat met de gevolgen van de crisis veroorzaakt door COVID-19.

Subsidieregeling Regio Deal NIL Noord-Nederland en Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt.

Op 1 oktober 2019 hebben de drie Noordelijke provincies en het Rijk een handtekening gezet onder de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Ten behoeve van de uitvoering van de Regio Deal  is besloten een subsidieregeling vaststellen.  Met de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL komt € 150.000,- beschikbaar voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021. Lees voor meer informatie het persbericht.

Vaststelling Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe 2021-2024, intrekking Reglement PAC Drenthe 2017-2020 en aanstelling nieuwe voorzitter en leden PAC Cultuur

Gedeputeerde Staten hebben het Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur 2021-2024 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben de volgende personen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021, als nieuwe voorzitter en leden van de Provinciale Adviescommissie Cultuur benoemd: mevrouw M. van Steenis (voorzitter), mevrouw H. Bijl, mevrouw R. Bijlsma, de heer P. Hiemstra, mevrouw A. Nijhof, mevrouw N. Bodewes en de heer T. Ufkes. Mevrouw S. Horneman is herbenoemd als lid.

Afwijzingen 1e ronde alliantieprojecten Sociale Agenda

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben advies gekregen van de Adviescommissie Sociale Agenda 2020-2023 over negen subsidieaanvragen voor alliantieprojecten Sociale Agenda 2020-2023. Op basis van dit advies en de in de Sociale Agenda genoemde wegingscriteria wijst GS de subsidieaanvragen van Stichting Zorg1punt5, Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Borger-Odoorn, Stichting Odensehuis Meppel, Gemeentelijke Kredietbank, Gemeente Emmen, Publiek Vervoer Groningen-Drenthe, Stichting Regiocare en Stichting de Nieuwe Opbouw af.

Herbenoeming lid Commissie rechtsbescherming

Gedeputeerde Staten hebben mevrouw M. Looman-Struijs herbenoemd tot lid van de Commissie rechtsbescherming voor een periode van vier jaren.

Pilot CV-verbeterbon Energiewacht

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben subsidie toegekend aan de Energiewacht uit Assen voor het uitvoeren van een pilot met de zogeheten CV-verbeterbon. Het Drents Energieloket is eind december 2020 gestart met de Drenthe-brede uitgifte van de CV-verbeterbon (waarde € 200,--). Het Drents Energieloket maakt gebruik van de kennis die door de Energiewacht in de pilot is opgedaan, waardoor ze de communicatie en de processen rondom de uitgifte van de CV-verbeterbon kunnen optimaliseren. Met deze pilot kunnen maximaal 150 klanten van de Energiewacht hun CV-installatie verbeteren.

Afdoening toezegging Statencommissie OGB 2 december 2020 inzake de brief aan de minister van BZK over de zorgpunten Drenthe m.b.t. de NOVI

Gedeputeerde Staten hebben de antwoordbrief van de minister van BZK op de Drentse zorgpunten met betrekking tot de NOVI  aan Provinciale Staten gestuurd.

Verzoek van gemeente Emmen om verlenging van de RSP-subsidie Boermarkeweg fase 2

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het verzoek van de gemeente Emmen voor extra tijd voor de voorbereiding en uitvoering van een deel van de tweede fase Boermarkeweg. Emmen krijgt twee jaar extra, tot eind 2022. De provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben samen een pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen afgesproken. De herininrichting van de Boermarkeweg maakt daar ook onderdeel van uit.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 reglement van orde van de VVD-fractie over Noodsteun aan horecaondernemingen

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de VVD-fractie over ‘Noodsteun aan horecaondernemingen' beantwoord.  De beantwoording vindt u op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over twee artikelen met betrekking tot gaswinning

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van Provinciale Staten over het voornemen van Vermilion om de gaswinning op de grens Drenthe-Fryslân uit te breiden. Voor een deel van de nieuwe winning wordt de rijkscoördinatieregeling gevolgd. Provinciale Staten maken zich zorgen over voldoende participatie door de omgeving. De beantwoording vindt u op www.drentsparlement.nl


Verlenen van mandaat en machtiging aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen inzake NEDAB kosten 2021 en Routeontwikkelingsfonds (ROF) 2021 Groningen Airport Eelde

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde hebben de provincie Groningen ook voor 2021 gevraagd om namens deze overheden beschikkingen inzake NEDAB-vergoedingen en mogelijk het Routeontwikkelingsfonds aan Groningen Airport Eelde toe te kennen. Daarmee kan efficiënter worden gewerkt en vermindert de administratieve lastendruk bij de betreffende organisaties.

Concept-Handreiking participatie bij zonne- en windparken

Gedeputeerde Staten stemmen in met de concept-handreiking participatie bij zonne- en windparken en vragen Provinciale Staten om een zienswijze in de commissie Omgevingsbeleid op 7 april 2021. Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PVV-FVD fractie over herkomst Biomassa

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van diverse Provinciale Staten-leden over biomassa beantwoord. Het betreft vragen over met name houtige biogrondstoffen en de herkomst daarvan. Met betrekking tot de antwoorden sluiten Gedeputeerde Staten zich aan bij het duurzaamheidskader biogrondstoffen van het Rijk d.d. 16 oktober 2020 met kenmerk 32813-617. De beantwoording vindt u op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de VVD-fractie over overlast trein Vechtdallijnen

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de VVD-fractie over ‘Overlast trein Vechtdallijnen’ beantwoord.  De beantwoording vindt u op www.drentsparlement.nl

Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over het proces van de verstedelijkingsstrategie van de regio Zwolle. De regio Zwolle werkt nauw samen met het Rijk en het waterschap Drents Overijsselse Delta aan de totstandkoming van een verstedelijkingsstrategie. In dit kader heeft de regio het college van Gedeputeerde Staten een procesbrief toegestuurd. De volgende stap van de Regio is om samen met de omliggende regio te verkennen op welke wijze de groei van wonen en werken binnen de regio Zwolle ruimtelijk kan worden geaccommodeerd. Leden van Provinciale Staten zijn door de regio uitgenodigd hierover een webinar te volgen op 5 februari a.s.

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een brief over beveiliging informatiesystemen BIJ12

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een brief over de beveiliging van de informatiesystemen van BIJ12 en de maatregelen die daaromtrent getroffen zijn.

Afboeken vordering op Stichting Energy Challenges

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de lening van € 372.500,-- aan Stichting Energy Challenges Groningen af te boeken. Voor dit bedrag was in 2018 reeds een voorziening getroffen. De stichting is niet in staat gebleken om aan haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen, en is opgeheven. De activiteiten van de stichting worden in het Noorden voortgezet door een andere partij, onder de naam Energy Challenges.

Wob-verzoek inzake biomassacentrale Nieuwveense Landen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake biomassacentrale Nieuwveense landen openbaar te maken.

Bestuurlijke reactie op het NRK-rapport ‘Ruimte voor inbreng’ \

Gedeputeerde Staten hebben gereageerd op het onderzoeksrapport ‘Ruimte voor inbreng' van de Noordelijke Rekenkamer. De provinciale inzet op het gebied van participatie is in lijn met het Coalitieakkoord gebaseerd op maatwerk per situatie. Nieuwe ontwikkelingen, complexe maatschappelijke vraagstukken en nieuwe wetgeving vragen ons om blijvend na te denken over de vormgeving van participatie.

Letter of Recommendation Horizon 2020 Green Deal Call: Port Energy Sources – Circular Exploration and Exploitation

Met de Horizon 2020 Call beoogt Port of Zwolle een belangrijke verdere impuls te geven aan het pad van de energietransitie, innovatie, duurzaamheid en digitalisering. Alles wordt aangegrepen om de haven van de toekomst te worden. Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten de Letter of Recommendation ten behoeve van deze Europese projectaanvraag te ondertekenen. Op 26 januari 2021 wordt het projectvoorstel door de lead partner van het project in Brussel ingediend, vergezeld van de verzamelde Letters of Recommendation om de aanvraag regionale steun en kracht bij te zetten.