Subsidieregeling voor boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt


Boeren die willen bijdragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt, kunnen hiervoor vanaf 1 februari a.s. subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment voor een nieuwe teelttechniek, strokenteelt in combinatie met innovatie, het benutten van overgebleven hoekjes land voor kruidenranden of het lokaal verkopen van producten. Het maximum subsidiebedrag is 25.000,- euro. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021 via www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Vernieuwende ideeën

Boeren hebben zelf vaak al ideeën over hoe zij de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen versterken. Vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf zien zij mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een teeltsysteem of –techniek of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling Boerenexperimenten kan deze experimenten verder brengen. En het kan boeren inspireren om met nieuwe ideeën over natuurinclusieve landbouw te komen. Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende ideeën van twee of meer boeren in de Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, al dan niet samen met terreinbeheerders of andere (keten)partijen.

Actieplannen voor zichtbaar maken natuurinclusieve landbouw

De ideeën moeten aansluiten bij de streefbeelden en actieplannen voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt, die met betrokkenen zijn opgesteld. Omdat deze gebieden onderling verschillen in landbouw, landschap en biodiversiteit, is vorig jaar onder regie van de Agenda voor de Veenkoloniën per gebied een streefbeeld voor 2030 bepaald. In de actieplannen is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend is en tegelijk bijdraagt aan de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en die zorgt voor een (be)leefbaar platteland.

De subsidieregeling Boerenexperimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen.


Regio Deal Natuurinclusieve landbouw

Met het ondertekenen van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw eind 2019 stelden de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en het Ministerie van LNV 20 miljoen euro beschikbaar om tot en met 2023 in acht gebieden aan de slag te gaan met het verder toekomstbestendig maken van de landbouw. Een landbouw die topvoedsel produceert en bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland. De opgedane kennis wordt gemonitord en breed gedeeld via een consortium van MBO-, HBO- en WO-onderwijsinstellingen, St. Proefboerderijen SPNA en Kadaster. Binnen de Regio Deal wordt gepionierd in acht gebieden in Noord-Nederland: Schiermonnikoog, Friese Veen- en Kleiweide, noordelijke Kleischil (Gr en Fr), Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt en het Drents Plateau.

De subsidieregeling Boerenexperimenten is de eerste regeling die vanuit de Regio Deal wordt opengesteld. In de eerste helft van 2021 komen er subsidieregelingen voor de Friese Veenweide, Kleiweide en noordelijke Kleischil. Per gebied wordt op basis van het streefbeeld en actieplan bekeken of en waarvoor een subsidieregeling nodig is om initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw te stimuleren en versnellen.