GS-besluitenlijst 19 januari 2021


Subsidie project ‘3D on the Move’ van de Stichting Brede School Klazienaveen

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 76.725,- aan de Stichting Brede School Klazienaveen voor het project ‘3D on the Move’. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het project uit 2017 waarin leerlingen met 3D-printers werken op school. Doel voor de komende jaren is dat meer Drentse scholen mee gaan doen en dat er meer wordt samengewerkt met bedrijven. Door dit project ontwikkelen leerlingen vaardigheden die onmisbaar zijn in de toekomst.

Extra subsidie voor Digitale Winkelstraten Westerveld

Vanwege het draagvlak en de inzet van ondernemers voor het digitale platform ‘Uit Westerveld’, ontvangt de gemeente Westerveld een extra ondersteuning van € 5000, - vanuit de subsidie voor digitale winkelstraten.

Vaststelling inrichtingsplan Veenhuizen

Gedeputeerde Staten hebben het inrichtingsplan Veenhuizen vastgesteld. Met dit inrichtingsplan wordt gewerkt aan meerdere provinciale doelen: de versterking van het landschap, behoud van het cultureel erfgoed, de recreatieve ontwikkeling en het verbeteren van de landbouwstructuur.

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie-fractie over de uitspraak van de Raad van State over het gaswinningsplan Westerveld

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de ChristenUnie-fractie over de uitspraak van de Raad van State over het gaswinningsplan Westerveld. De Raad van State heeft geconstateerd dat de minister op een aantal punten zijn instemmingsbesluit voor het gaswinningsplan Westerveld onvoldoende heeft gemotiveerd en heeft opdracht gegeven dit te herstellen. De Staten maken zich zorgen over deze uitspraak met betrekking tot de veiligheid en hebben hierover vragen gesteld.
De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Afdoening toezegging in Statencommissie FCBE van 24 juni 2020 over banenbehoefte energiesector als gevolg van de energietransitie

Gedeputeerde Staten geven invulling aan de toezegging om bij de netwerkbedrijven na te gaan wat de banenbehoefte in de energiesector kan betekenen voor Drenthe.

Bijdrage Regio Deal Regio Zwolle voor het onderdeel Investeringsagenda Human Capital

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen Provinciale Staten voor om de bijdrage van de gemeenten Meppel, Westerveld en De Wolden aan de Regio Deal Regio Zwolle voor het onderdeel Investeringsagenda Human Capital te matchen.

Voorfinanciering uitvoering beschikkingen LEADER Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot voorfinanciering van LEADER-projecten. Het gaat om projecten, die een subsidie vanuit LEADER toegezegd hebben gekregen, waarvan de initiatiefnemers niet beschikken over het benodigde startkapitaal. Door een deel van de subsidie in de vorm van een lening vooraf uit te keren, kunnen de initiatiefnemers snel van start met de uitvoering.

1e wijziging van de begroting 2021 (Begrotingswijzigingen Statenvergadering 3 februari 2021)

Gedeputeerde Staten leggen Provinciale Staten de 1ste Begrotingswijziging 2021 ten behoeve van de statenvergadering van 3 februari 2021 ter vaststelling voor.

Uitvoering Motie ‘Frisse start na corona’ (M2020-34)

Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling vastgesteld voor organisaties die sterk afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers, bedoeld om hen te ondersteunen een goede start te kunnen maken na corona. Met deze steun in de rug wil de provincie een positieve stimulans geven aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drentse buurten, wijken en dorpen. Daarnaast is er een digitaal provinciaal portaal ingericht op www.provincie.drenthe.nl/frissestart waar organisaties meer informatie kunnen vinden over de subsidieregeling, het aanvraagproces en de kaders voor besteding van het geld. Het aanvragen van de subsidie gaat via de Drentse gemeenten, omdat zij het beste inzicht hebben in de organisaties die actief zijn in hun gemeente. De subsidieregeling en de inrichting van het portaal zijn de uitvoering van de motie ‘Frisse Start na corona’, die met brede steun in Provinciale Staten is aangenomen. Onder voorbehoud van goedkeuring van een begrotingswijziging hiervoor door Provinciale Staten, wordt de subsidieregeling in de eerste week van februari opengesteld. Zie voor meer informatie het persbericht.

Intentieverklaring programma IBDO: samen naar een sterker, slimmer en groener mkb met impact

Met het programma Ik Ben Drents Ondernemer draagt de provincie bij aan het behoud en de uitbreiding van werkgelegenheid in Drenthe. Samen met Drentse gemeenten en kennisinstellingen zijn de plannen voor het programma uitgewerkt. Ook is ondernemersorganisatie VNO-NCW/ MKB Noord betrokken bij het programma. Op 8 februari wordt deze samenwerking geformaliseerd via de ondertekening van een intentieverklaring.

Subsidieverlening Wageningse Universiteit in het kader van Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Drents Plateau, onderzoeksprogramma Eytemaheert

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over het voorgenomen besluit om in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) een subsidie van € 530.000,--  te verlenen aan de Wageningse Universiteit & Research (WUR) en stelt Provinciale Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken m.b.t. dit voorgenomen besluit.