Ter inzagelegging besluit Ontgrondingen; verleende vergunning


Publicatiedatum
12 november 2020
Type
ontgrondingenvergunning
Termijn
12 november 2020 - 23 december 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Ontgrondingenwet een vergunning hebben verleend.

De vergunning heeft betrekking op het ontgronden van het terrein in de gemeente Emmen, kadastraal bekend Emmen, sectie AG, nummer(s) 1864, 101 en 148 (allen gedeeltelijk), plaatselijk bekend tussen Ericasestraat 31 en de Tweede Boerendijk te Erica.

U kunt de vergunning vanaf 12 november 2020 tot en met 23 december 2020 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden gekregen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure