GS-Besluitenlijst 15 september 2020


Subsidieaanvraag Publieksacademie Kinderarmoede Drenthe

Gedeputeerde Staten geven een subsidie van € 4.904,-- aan de Alliantie Kinderarmoede Nederland. Zij organiseert op 5 oktober een Publieksacademie Kinderarmoede Drenthe 2020 in Emmen die in het teken staat van bewustwording, draagvlak en oplossingen voor kinderarmoede in Drenthe.

Subsidiëring eerste Drentse Regenboogsymposium Assen op donderdag 8 oktober 2020

Gedeputeerde Staten stellen € 10.000,- beschikbaar aan stichting Asser Regenboog Alliantie (ARA) voor het eerste Drentse Regenboog Symposium. Het symposium vindt plaats in de regenboogweek, waar aandacht wordt gevraagd voor ‘zijn wie je bent en leven zoals je wilt’. Het thema van het symposium is “Vrijheid en veiligheid” en sluit aan bij de Sociale Agenda 2020-2024 van GS waar inclusie en toegankelijkheid thema’s van zijn.

Subsidieregeling COVID-19 maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling COVID-19 maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor investeringen in de kleine musea, zodat zij met inachtneming van de RIVM-richtlijnen toegankelijk kunnen blijven voor het publiek. Het Platform Drentse Musea heeft meegedacht over de inhoud van de regeling. Vanaf 21 september 2020 kunnen kleine en middelgrote musea een aanvraag indienen voor minimaal € 1.000,-- en maximaal € 5.000,--. Zie voor meer informatie persbericht noodsteun cultuur.

Stand van zaken aanpak Niet Actief Beveiligde Overwegen bij Hooghalen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de aanpak onbeveiligde spoorovergangen in Hooghalen uit het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door ProRail wordt uitgevoerd.

Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluitingen Emmen-Noord en Odoorn-Noord

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor definitief te besluiten tot het opheffen van de aansluitingen Emmen-Noord en Odoorn-Noord te besluiten op de provinciale weg N34. De nieuw aan te leggen ongelijkvloerse kruising bij Klijndijk vervangt de twee op te heffen aansluitingen. Tegen de besluiten tot opheffing van deze aansluitingen en de nabijgelegen carpoolplaatsen kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland.

Noodsteun culturele infrastructuur

De provincie investeert in de ondersteuning van de Drentse culturele infrastructuur. Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaanfonds, het Filmfonds en de twaalf Drentse gemeenten maken we ons sterk voor de cultuur in Drenthe. Door de Coronacrisis is de sector hard geraakt, met subsidies aan podia, theaters en musea gaan we er vanuit een waardevolle bijdrage voor de sector te leveren. Zie voor meer informatie persbericht noodsteun cultuur.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over Certificaten voor groen gas

Gedeputeerde Staten beantwoorden schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over certificaten voor groen gas. De antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl

Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gedeeltelijke verdubbeling N34

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de NRD gedeeltelijke verdubbeling N34 ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. Ook stellen zij Provinciale Staten voor om de Reactienota NRD gedeeltelijke verdubbeling N34 vast te stellen en te besluiten welke onderdelen zij mee willen nemen in de Milieueffectrapportage (m.e.r.). De uitkomsten van de m.e.r. moeten in 2022 leiden tot een voorkeursvariant voor de aanpak van het verkeerspleinGieten en een keuze over de te verdubbelen delen van de N34 tussen Emmen en De Punt.

Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over energiebesparing bij bedrijven

Gedeputeerde Staten beantwoorden de vragen van de SP-fractie over energiebesparing bij bedrijven en het toezicht op de naleving van de informatieplicht. De antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl

Resultaten Groningen Airport Eelde eerste halfjaar 2020

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten de rapportage over het eerste halfjaar 2020 van Groningen Airport Eelde gestuurd. Dit om hen te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV.

Drentse Woonagenda

Gedeputeerde Staten presenteren de Drentse Woonagenda onder de noemer: ‘Toekomstbestendig wonen in Drenthe’. Goed kunnen wonen, meer balans tussen vraag en aanbod van huur- en koopwoningen, levensloopbestendig, duurzaam én betaalbaar wonen. Dit zijn enkele thema’s waar GS de komende jaren met de woonagenda op wil inzetten. De Woonagenda wordt aangeboden aan Provinciale Staten, waar de uiteindelijke vaststelling moet plaatsvinden in het najaar van 2020. Zie voor meer informatie het persbericht.

Bijstellen kredieten N34 en Emmen-West

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de (financiële) voortgang van bovengenoemde projecten. Alle projecten lopen qua planning voorspoedig, ondanks het PAS, Pfas en Covid-19. Er zijn begrotingsregels gewijzigd en voor de projecten is het benodigde zand anders geleverd dan gepland. Hierdoor zijn de budgetten onvoldoende. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om een aanvullend krediet voor de N34 en Emmen-West beschikbaar te stellen.

Provinciale prestatieovereenkomst 2021 tussen Provincie Drenthe en Prolander

In de prestatieovereenkomst staan de werkzaamheden die Prolander in 2021 voor de Provincie Drenthe in het kader van het Programma Natuurlijk Platteland gaat uitvoeren. Het gaat om werkzaamheden om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) via functieverandering en inrichting, natuurherstelmaatregelen, monitoring, (agrarisch) natuurbeheer en landbouwstructuurverbetering te realiseren.