Bodemsanering; vaststellen gebiedsplan gemeente Assen


Publicatiedatum
28 juli 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
29 juli 2020 - 9 september 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens op grond van artikel 55c t/m 55i Wet bodembescherming, voor een gedeelte van het grondgebied van de stad Assen, een gebied aan te wijzen als een gebied waar een gebiedsgerichte aanpak van omvangrijke grondwaterverontreinigingen gaat plaatsvinden. Voor deze gebiedsgerichte aanpak hebben gedeputeerde staten, in samenwerking met de gemeente Assen, WMD Drinkwater en waterschap Hunze en Aa’s, een Gebiedsplan en Uitvoeringsplan opgesteld en op 23 juni 2020 in concept vastgesteld.

IN en nabij het centrum van Assen is sprake van omvangrijke verontreinigde grondwaterpluimen van diverse bodemsaneringslocaties die zodanig gemengd zijn of gemengd kunnen raken dat deze gevallen niet ten opzichte van elkaar zijn te onderscheiden en af te bakenen. Bij een afzonderlijke aanpak zouden deze gevallen elkaar in betekenende mate kunnen beïnvloeden waardoor wenselijk geachte ruimtelijke ontwikkelingen en andere plannen voor ontwikkeling van het gebied worden belemmerd. Binnen de in het gebiedsplan aangegeven gebiedsgrens gaat de provincie Drenthe over tot gebiedsgericht beheer van het grondwater. In verticale richting strekt het beheergebied zich uit tot de vrijwel ondoorlatende laag potklei die zich op een diepte variërend van 5 tot 25 meter minus maaiveld bevindt. Binnen deze gebiedsgrenzen mag het verontreinigde grondwater zich vrij bewegen met als doel belemmeringen in het benutten van de ondergrond te verminderen. Het beheer richt zich op het voorkomen van verspreiding buiten deze gebiedsgrenzen, zodat de drinkwaterwinning in Assen Oost en de waterkwaliteit van de Drentse Aa beschermd worden. Daarnaast richt het beheer zich op het wegnemen van de bronnen van de verontreinigingen en daarmee op verbetering van de grondwaterkwaliteit

In het gebiedsplan is onder meer beschreven het aangewezen gebied, de problematiek, het gebruik, de risico’s, de huidige saneringsaanpak, de organisatorische aspecten, een kostenraming en de gewenste aanpak. In het uitvoeringsplan is invulling gegeven aan  de maatregelen en de termijn ter verwezenlijking van de te nemen maatregelen, de deelname van grondeigenaren, de benodigde financiële middelen en de ruimtelijke inpassing.

Gedeputeerde Staten is voornemens het Gebiedsplan en het Uitvoeringsplan definitief vast te stellen zoals bedoeld in artikel 55e, lid 1b  van de Wbb.

Het gebiedsplan, het uitvoeringsplan en de ontwerpbeschikking liggen van 29 juli tot en met 9 september 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook

gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592.

Belanghebbenden kunnen tijdens vorengenoemde periode hun zienswijze bij GS van Drenthe naar voren brengen over het gebiedsplan, het uitvoeringsplan en de ontwerpbeschikking. Dit kan schriftelijk of mondeling. Wie dit mondeling wenst te doen, dient hiervoor tevoren een afspraak te maken met de projectleider. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Wie geen zienswijze naar voren brengt kan later, als het definitieve besluit is genomen, niet meer een bezwaarschrift indienen tegen het besluit. Ook kan dan geen beroep ingesteld worden, tenzij er een niet verwijtbare reden kan worden aangevoerd voor het niet ingediend hebben van een zienswijze.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568. In de periode van 27 juli tot en met 18 augustus 2020 is de heer E. van de Klundert zijn vervanger.