Besluit voor Bontrup Exploitatie B.V. in Nieuw-Dordrecht


Publicatiedatum
17 maart 2020
Type
omgevingsvergunning
Termijn
17 maart 2020 - 27 april 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 16 maart 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Bontrup Exploitatie B.V., gelegen aan Oosterwijk WZ 32b te Nieuw-Dordrecht. De aanvraag betreft het milieuneutraal veranderen van de opslag van afvalstoffen.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 17 maart 2020 tot en met 27 april 2020 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 17 maart 2020:

-        bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;

-        bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.