Bodemsanering; locatie Industrieweg 24 te Meppel


Publicatiedatum
8 oktober 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7944HT
Termijn
8 oktober 2019 - 18 november 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op  een besluit hebben genomen dat er voor de locatie Industrieweg 24 te Meppel, gemeente Meppel, sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvoor spoedige sanering wel noodzakelijk is en dat zij instemmen met het saneringsplan.

Van 8 oktober 2019 tot en met 18 november 2019 liggen het besluit, de hieraan ten grondslag liggende het saneringsplan ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (Afdeling Beleid en Advies).

Gedurende de termijn van ter inzage ligging bestaat voor belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht op de ontwerpbeschikking, de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's‑Gravenhage.

Beroep kan niet worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568.