GS-besluitenlijst 27 november 2018


Kerst met de Zandtovenaar 2018

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor het televisie-evenement 'Kerst met de Zandtovenaar 2018' eenmalig een subsidie te verlenen van € 50.000,--.

Cofinanciering Ohne Grenzen 2.0 INTERREG A Nederland-Duitsland

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 37.500,- voor de uitvoering van het project 'Ohne Grenzen – Zonder Grenzen 2.0’ binnen het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. Het project draagt bij aan wederzijds begrip en kennis aan beide zijden van de grens door de productie van 20 tweetalige tv-programma’s over kansen en cultuurverschillen.

Incidentele subsidie Kunst in Kolderveen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan de stichting KiK (Kunst in Kolderveen) een eenmalige subsidie van €10.000,-- te verlenen voor een onderzoek naar de heroriëntatie van KiK op haar plaats en functie in het culturele veld van Drenthe.

Toekomst EU-financiering Interreg A Nederland-Duitsland

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het versturen van een gezamenlijke brief van Nederlandse en Duitse regionale overheden aan EU-commissaris Crețu en gedeputeerde Bijl gemachtigd de brief te ondertekenen. Met deze brief uiten acht Nederlandse provincies en de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen hun onbegrip  over de voorgestelde bezuinigingen op de EU-middelen voor grensoverschrijdende samenwerking. De regionale bestuurders vragen Crețu om de huidige berekeningsmethode voor de financiering overeind te houden, zodat de succesvolle Duits-Nederlandse samenwerking onverminderd kan worden voortgezet.

Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe 2019

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe 2019 vastgesteld. Met de regeling wil de provincie nieuwe, onderscheidende toeristische projecten in de dag- en verblijfsrecreatie stimuleren en ondersteunen. Voor deze projecten is in 2019 € 500.000,-- beschikbaar.

Zie voor meer informatie dit persbericht.

Toekenning subsidie De Voorhof Emmen

Gedeputeerde Staten zijn voornemens een bijdrage van €  230.000,- beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van het leegstaande kerkgebouw De Voorhof in Emmen naar een gezondheidscentrum. Het behoud en de restauratie van dit provinciale monument en de nieuwe rol als gezondheidscentrum voor de wijk Angelslo rechtvaardigen een bijdrage uit de  Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. Eerder zegde de gemeente Emmen ook een bijdrage toe. Omdat het een bedrag hoger dan € 150.000,-- betreft kunnen Provinciale Staten nog hun bedenkingen kenbaar maken.

Zie voor meer informatie dit gecombineerde persbericht.

Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit Brink 41 Ruinen

Gedeputeerde Staten zijn voornemens een bijdrage van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de nieuwe invulling op de locatie van het voormalig garagebedrijf aan De Brink 41 te Ruinen. Met de verplaatsing van dit bedrijf ligt er een kans de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het centrum van het dorp te verbeteren. Hierin wordt voorzien met een plan voor de bouw van een in de omgeving passend gebouw met onder meer een aantal huurappartementen en het maken van een doorsteek voor voetgangers naar De Kaamp. De impuls die van dit plan uitgaat rechtvaardigt een bijdrage uit de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. Omdat het een bedrag hoger dan € 150.000,-- betreft kunnen Provinciale Staten nog hun bedenkingen kenbaar maken.

Zie voor meer informatie dit gecombineerde persbericht.

Brede doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer 2019

Gedeputeerde Staten zijn voor in totaal 33 miljoen euro akkoord gegaan met het Verdeelbesluit voor de besteding van middelen van de BDU Verkeer en Vervoer 2019 en met het Bestedingsvoorstel voor de projecten Infrastructuur. Dankzij beide bestedingen wordt er geïnvesteerd in het realiseren en versterken van het regionale netwerk, een optimaal Openbaar Vervoer, stimuleren van verkeersveilig gedrag en het verkeersveiliger maken van de wegen.

Zie voor meer informatie dit persbericht.

Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de vorderingen in de Werelderfgoednominatie van de Koloniën van Weldadigheid.

Zie voor meer informatie dit persbericht.

Wob N375 Duurzaam Veilig

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake besluitvorming ‘N375 Duurzaam Veilig’ openbaar te maken.

INTERREG VA project UNESCO Geopark Coöperatie DE/NL

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 150.000,-- beschikbaar te stellen als cofinanciering voor het INTERREG VA project 'UNESCO Geopark Coöperatie DE/NL'. Met dit project wordt een grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling tussen de UNESCO Global Geoparken TERRA.vita (Landkreis Osnabrück) en Hondsrug gerealiseerd op het gebied van toerisme, educatie, duurzame ontwikkeling en interculturele uitwisseling.

Subsidieaanvraag Stichting Provinciaal Dierentehuis

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Stichting Provinciaal Dierentehuis kent de provincie een incidentele subsidie van €10.000,-- toe aan Stichting Provinciaal Dierentehuis in Beilen voor uitbreiding van de locatie voor de publieke zorgtaak, te weten opvangactiviteiten voor zwerfdieren.

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht (IBT) 2019

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht (IBT) door de provincie Drenthe over het jaar 2019 vastgesteld. Het college informeert de colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Drentse gemeenten hierover per brief. De provincie heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten op de toezichtdomeinen ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumenten, huisvesting statushouders, archief en financiën. In het Uitvoeringsprogramma geeft de provincie aan op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het IBT over het jaar 2019.

WOB-verzoek bonnetjes Ard van der Tuuk

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een WOB-verzoek besloten documenten inzake declaraties van oud-gedeputeerde Ard van der Tuuk openbaar te maken.