GS-besluitenlijst 20 november 2018


Subsidieverlening openbare bibliotheken 2019-2022

Gedeputeerde Staten verlenen aan iedere Drentse gemeente per 1 januari 2019 gedurende vier jaar € 100.000,-- per jaar met als doel de spreiding en toegankelijkheid van bibliotheken in Drenthe te bevorderen. De provincie hecht veel belang aan een dekkend netwerk aan bibliotheekvoorzieningen, zowel in de stedelijke als in de landelijke gebieden, en biedt daarom financiële ondersteuning aan gemeenten die zich voor een langere periode committeren aan de openbare bibliotheek. In dat kader hebben Gedeputeerde Staten ook ingestemd met het verzoek van de gemeente Emmen om een voor 2017 verleende subsidie te bestemmen voor uitvoering van het Plan van Aanpak ‘Naar een maatschappelijke bibliotheek 2018 – 2022’ in de gemeente Emmen.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Herziening beleidsregels Omgevingsverordening

In navolging op de door Provinciale Staten vastgestelde Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 op 3 oktober 2018 passen Gedeputeerde Staten een aantal regelingen aan. Het gaat om een aantal technische wijzigingen, zoals verwijzingen naar veranderde artikelnummers als ook enkele inhoudelijke wijzigingen in de bijlage bij het Ligplaatsenbesluit en de bijlage bij het Besluit maximaal toelaatbare scheepsafmetingen provinciale vaarwegen provincie Drenthe.

Openstelling DAW-projecten waterschap Drents Overijsselse Delta

Provincie Drenthe en waterschap Drents Overijsselse Delta stellen in totaal € 1.000.000,-- subsidie beschikbaar voor diverse maatregelen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Agrarisch ondernemers kunnen van deze subsidie gebruik maken voor maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren van de bodemstructuur, reductie van erfemissies, beschermen van de waterkwaliteit en hydrologische maatregelen.

Provincie en waterschap nodigen landbouwbedrijven uit om subsidie aan te vragen voor projecten ten behoeve van het DAW. De bedrijven kunnen de aanvragen bij de provincie indienen vanaf 26 november 2018 tot en met 8 januari 2019 via het provinciale subsidieloket. Wij adviseren belangstellenden hiervoor contact op te nemen met LTO-Noord.

Openstellingsbesluit Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) open te stellen voor de realisatie natuur. Hierdoor kan de waardedaling van grond ten gevolge van omzetting van landbouwgrond in natuur worden opgevangen. De aanvraagperiode is van 1 december 2018 tot en met 28 februari 2019. Dit besluit is van belang voor grondeigenaren die hun percelen willen omvormen naar natuur.

Subsidie jubileumboek 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid

Gedeputeerde Staten stellen € 15.000,-- beschikbaar voor het jubileumboek 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid. Het boek ontsluit naast al bekend historisch materiaal ook veel nieuw materiaal dat uit archieven naar boven is gekomen.

Openstellingsbesluit Jonge Landbouwers 2018

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit POP3 Jonge Landbouwers 2018 vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 via de website van RVO.nl.

Position Paper Drentse Zorgtafel

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de Position Paper die door de Drentse Zorgtafel is opgesteld. De Position Paper is tijdens het overleg van de Zorgtafel op 13 november 2018 uitgereikt aan minister Bruins van Medische Zorg.

Recente ontwikkelingen Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over actuele ontwikkelingen inzake Groningen Airport Eelde.

Stand van zaken Regio Deals

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van het indieningsproces van de Regio Deals.

Zie voor meer informatie persbericht 18-160 en 18-161, verstuurd op 16 november