GS-besluitenlijst 13 november 2018


Subsidie satellietuitzendingen RTV Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten RTV Drenthe voor 2019 een subsidie van € 66.800,-- te verlenen voor het uitzenden via satelliet. Een goede ontvangst van de regionale zender, ook in de buitengebieden, is voor inwoners van de provincie Drenthe van belang.

Subsidie Stichting Vliegerfeest 2018 te Emmen

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Stichting Vliegerfeest Emmen een eenmalige subsidie te verstrekken van € 5.000,-- als waardering voor haar activiteiten.

8e Begrotingswijziging 2018 en 2e Begrotingswijziging 2019

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen de 8e Begrotingswijziging 2018 en de 2e Begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Wegenlegger Gemeente Meppel

Gedeputeerde Staten hebben de wegenlegger van de gemeente Meppel met bijbehorende overzichtskaart vastgesteld. De ingediende zienswijzen die gegrond zijn verklaard, zijn daarin meegenomen. Een wegenlegger geeft aan wie beheer- en onderhoudsplichtige is van wegen gelegen buiten de bebouwde kom.

Beantwoording vragen VVD-fractie over plannen zonneparken / zonne-akkers onder oude Omgevingsvisie (TS)

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de VVD-fractie over de zonneparken en zonne-akkers onder de oude omgevingsvisie beantwoord.

Realisatie waterbergingscompensatie reconstructie Norgervaart

De provincie gaat de wegberm van de N373 (Norgerbrug – Huis ter Heide) verbreden aan de zijde van de Norgervaart als onderdeel van een reconstructie van dit wegvak. Hierdoor wordt het wateroppervlak van de Norgervaart verkleind. Dit dient te worden gecompenseerd. Over deze watercompensatie maakt de provincie afspraken met de gemeente Assen en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Bestuurlijke reactie op onderzoeksrapport Noordelijke Rekenkamer ‘Werkt het’

Gedeputeerde Staten hebben gereageerd op een rapport van de Noordelijke Rekenkamer over berekening en toetsing van werkgelegenheidseffecten van innovatieve projecten. Voor Drenthe zijn het Innovatief actieprogramma Drenthe (IAD), de Integrale gebiedsontwikkeling (IGO) Atalanta Emmen en het Sensorcluster onderzocht.

De aanbevelingen van de rekenkamer passen in de kwaliteitsontwikkeling die de provincie voorstaat. Daarbij vragen Gedeputeerde Staten begrip voor het nemen van risico’s en het accepteren van onzekerheden die inherent zijn aan het steunen van innovatieve programma’s en projecten.

Betrokkenheid provincie Drenthe bij de groen gas- en waterstofpilot in Ansen

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Letter of Support voor de groen gas- en waterstofpilot in Ansen te ondertekenen. Dit houdt in dat Gedeputeerde Staten de pilot, om de technologie te testen, positief uitdraagt. De pilot betreft het testen van de AH2PD installatie in Ansen. Gedeputeerde Staten hebben deze zomer subsidie verleend voor de voorbereiding van de pilot met een bedrag van € 83.470,-. De subsidie heeft betrekking op de voorbereidende activiteiten van de pilot, zoals de opbouw en het testen van de installatie.