GS-besluitenlijst 6 november 2018


Subsidie pilot European Heritage Tribune

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 3.600,- voor de totstandkoming van de European Heritage Tribune, een digitale nieuwsbrief in Europees verband. Het initiatief komt voort uit het Europese Cultureel Erfgoedjaar 2018. De nieuwsbrief kan onder andere worden ingezet voor communicatie met Europese erfgoedprofessionals over de werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid.

Wijziging subsidieplafond Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 2018

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het wijzigen van het subsidieplafond voor optie 1 van Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl in het jaar 2018. Bij deze optie kunnen ondernemingen uit Drenthe maximaal € 2.000,- subsidie krijgen bij een eigen bijdrage van € 500,- voor de inhuur van een externe kennisleverancier, om te innoveren of te groeien als bedrijf. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het ondernemersklimaat en wordt innovatie gestimuleerd. Voor meer informatie over de regeling kunt u terecht op www.IkBenDrentsOndernemer.nl

Bestuursakkoord klimaatadaptatie

Gedeputeerde Staten stemmen in met het ondertekenen van een nationaal bestuursakkoord klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is onderdeel van het rijks- en provinciaal beleid en vraagt om een gezamenlijke aanpak door alle overheden. In het bestuursakkoord wordt duidelijk welke middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen voor programma’s en projecten op het gebied van hittestress, wateroverlast, droogte en de gevolgen van overstromingen. Over de exacte uitwerking en de bijdrage van andere partijen worden in 2019/2020 nadere afspraken gemaakt.

Herijking Meerjarenraming en voorstel tarieven 2019 OV Bureau

Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld te adviseren over de voorgenomen aanpassing van de tarieven in de busconcessie Groningen Drenthe door het OV-bureau Groningen Drenthe. Ook ontvangen Provinciale Staten een herijkte meerjarenplanning uit de Begroting 2019 van het OV-bureau Groningen Drenthe waarin de resultaten van de aanbesteding van de busconcessie zijn verwerkt.

Halfjaarbericht 2018 Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben conform de afspraak het Halfjaarbericht 2018 van Groningen Airport Eelde doorgeleid naar Provinciale Staten. Dit om hen te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV.

Provinciale cofinanciering OP EFRO-project ‘van PET naar polyester’

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 315.590,40 voor de uitvoering van het project ‘van PET naar polyester’. Het betreft de realisatie van een pilotplant gericht op chemische recycling. Het betreft een techniek waarmee een veel groter deel van plastic afval zal kunnen worden hergebruikt. Daadwerkelijke realisatie van deze plant zal leiden tot versterking van de marktpositie van de betrokken bedrijven en daarmee tot doorontwikkeling van de groene chemie in Zuidoost-Drenthe. Toekenning van de subsidie vindt plaats onder de voorwaarde dat het SNN een positief oordeel uitbrengt omtrent staatssteun. Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Beantwoording aanvullende vragen SP-fractie over Europese Dienstenwet

Gedeputeerde Staten hebben aanvullende schriftelijke vragen van de SP-Statenfractie over de Europese Dienstenwet beantwoord.

Beantwoording vragen D66-fractie over bescherming schapen tegen wolven

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de D66-Statenfractie over de bescherming van schapen tegen wolven beantwoord.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling SNN

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot vaststelling van de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om met de wijziging in te stemmen. In de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling bestaat zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur uit leden van de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Provinciale Staten zullen dan niet langer deel uitmaken van de Gemeenschappelijke regeling.