GS-besluitenlijst 30 oktober 2018


Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht Waterschap Vechtstromen 2018 van de provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het door Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgestelde en toegestuurde Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht (IBT) Waterschap Vechtstromen 2018.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2018 vastgesteld. Met ingang van 12 november 2018 kunnen de in het openstellingsbesluit genoemde aanvragers subsidie aanvragen.

Daarnaast is het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie Veenkoloniën gewijzigd met betrekking tot de subsidiabele kostensoorten.

Regionale pilot kennisimpuls Noord

Gedeputeerde Staten stemmen in met de Regionale Pilot Kennisimpuls Noord-Nederland. Daarmee worden in een regionaal schaalmodel gegevens verzameld over de verspreiding en het tegengaan van vervuiling in het oppervlaktewater.

Drenthe verstrekt de opdracht voor deze proef aan kennisinstituut Deltares, mede namens de provincies Groningen en Fryslân en de drie noordelijke waterschappen. Ook het Ministerie van I&M draagt financieel bij.

Cofinanciering ontwikkeling biobased Twaron Aramide vezel

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 32.500,-- voor de uitvoering van het project ‘ontwikkeling biobased aramide vezel’. Daadwerkelijke realisatie van deze biobased vezel zal leiden tot versterking van de marktpositie van de betrokken bedrijven en daarmee tot doorontwikkeling van de groene chemie in Zuidoost-Drenthe.

Herzien Luchthavenbesluit Heli Holland te Emmer-Compascuum

Gedeputeerde Staten hebben het Herzien Luchthavenbesluit (LHB) van de helihaven Heli Holland te Emmer-Compascuum behandeld nadat dit van 3 april tot en met 16 mei 2018 ter inzage is gelegd. De herziening betreft een aanpassing van de obstakelvrije zone in verband met een eis van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De wijziging heeft geen invloed op de geluids- en externe veiligheidszones. Er zijn twee zienswijzen ingediend van eenzelfde indiener. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het ontwerp-Herziene besluit. Het herziene LHB wordt nu voor vaststelling verstuurd aan Provinciale Staten.