GS-besluitenlijst 16 oktober 2018


Beleid bewust waarderen

Gedeputeerde Staten hebben besloten nieuw beleid bewust waarderen voor de provincie Drenthe vast te stellen. Het beleid treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 september 2018.

Subsidiëring campagne ‘De Drentse Bespaarkaravaan’ 2018-2019 Natuur en Milieufederatie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 37.500 subsidie toe te kennen aan de Natuur en Milieufederatie Drenthe als bijdrage in de kosten van de provinciebrede campagne ’De Drentse Bespaarkaravaan 2018-2019’. Deze campagne is gericht op het stimuleren van particuliere woningeigenaren om isolerende maatregelen als vloer- gevel- en dakisolatie te nemen en op duurzame verwarming van de woning.

Subsidiebijdrage aan het Nationaal Holocaust Namenmonument

Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van € 25.000 ter beschikking aan het Nederlands Auschwitz Comité als provinciale Drentse bijdrage aan de totstandkoming van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam.

2e Bestuursrapportage 2018, 7e Begrotingswijziging 2018 & 1e Begrotingswijziging 2019

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de 2e Bestuursrapportage 2018 en de daarmee samenhangende 7e Begrotingswijziging 2018 en 1e Begrotingswijziging 2019.

Uitvoeringsinformatie 2019

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsinformatie 2019 vastgesteld. Dit is een bijlage bij de Begroting 2019, waarin de budgetten voor de verschillende teams en programma’s voor de komende jaren zijn beschreven.

Subsidieverstrekking Field Lab Duurzame Goederenhubs

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor € 330.000,- beschikbaar te stellen voor een Field Lab Duurzame Goederen Hub. Onderzoekers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool werken daar samen met ondernemers en overheden aan innovaties in het goederenvervoer.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Verlenging geothermievergunningen Erica en Klazienaveen

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen sturen gezamenlijk een verzoek aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om de opsporingsvergunningen voor geothermie in Zuidoost-Drenthe (Erica en Klazienaveen) voor een periode van twee jaar te verlengen.

Aanvulling budget Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Gedeputeerde Staten stellen extra budget beschikbaar aan Stichting Bodembeheer Schoonebeek. In het gebied rond Schoonebeek zijn in het verleden sloten en wijken gedempt met afval. Als gevolg daarvan is de bodem verontreinigd. De stichting verzorgt de uitvoering van saneringen en het bodembeheer.

Continueren subsidierelatie Stichting Nationaal Energiebespaarfonds

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen de subsidierelatie met de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds in 2019 te continueren. Door het toepassen van rentekorting in Drenthe op de Energiebespaarlening maakten in 2017-2018 al bijna duizend woningeigenaren uit Drenthe gebruik van deze lening. Ook enkele eigenaren van appartementencomplexen (vve’s) profiteerden van de zeer lage rente. Door de provinciale korting op de rente van de Nationale Energiebespaarlening te continueren, wordt het ook in 2019 voor woningeigenaren en vve’s mogelijk – al dan niet vergaand – te investeren in verduurzaming van de eigen woning.

Meer informatie over de Energiebespaarlening is te vinden op: www.energiebespaarlening.nl/drenthe.

Na het invoeren van de postcode en het leenbedrag wordt het geldende rentetarief zichtbaar.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Ondersteuning brief provincies Gelderland en Overijssel over rol provincies luchtvaartontwikkelingen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een brief van de provincies Gelderland en Overijssel over de provinciale rol in de processen rond herziening luchtruim en Luchtvaartnota van het Rijk te ondersteunen. De brief wordt nu mede namens Drenthe verstuurd.

Het college hecht belang aan de inhoudelijke inbreng van de provincies in genoemde ontwikkelingen gezien het verwachte effect ervan ook op de woon- en leefomgeving in onze provincie.

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat er voor de begrotingen 2019 van de hierna genoemde gemeenschappelijke regelingen geen redenen zijn voor het instellen van preventief (vooraf) toezicht. Werkvoorzieningsschappen: Emco-groep en Reestmond.

Overige gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Drenthe, Recreatieschap Drenthe, GGD Drenthe, Gemeentelijke Kredietbank Drenthe, Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen.

Wob verzoek theaterproductie Mammoet

Gedeputeerde Staten hebben een besluit genomen op een Wob-verzoek over theaterproductie Mammoet. Omdat de gevraagde documenten niet bestaan, worden er geen documenten verstrekt.

Vaststellingsovereenkomst zaak Oranjekanaal

Gedeputeerde Staten stemmen in met de vaststellingsovereenkomst tussen de provincie Drenthe en Holding Harm Sikkenga B.V. zodat de percelen aan het Oranjekanaal weer herbebost worden.

Trilsensoren in Drenthe

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten middels een brief waarin zij uiteenzetten hoe de Drentse bodem gemonitord wordt op trillingen en hoe burgers hier toegang tot hebben. Ook worden opties beschreven voor de verbetering van deze vorm van informatievoorziening.

Plan van aanpak Programma behoud Akker- en Weidevogels in Drenthe

Provinciale Staten hebben op 1 februari 2017 uitvoering gegeven aan de motie M 2016-7 Programma behoud Weide- en akkervogels in Drenthe door het Plan van Aanpak (PvA) Akker- en weidevogels in Drenthe vast te stellen. Het PvA is opgesteld om de akker- en weidevogelpopulaties in Drenthe te behouden en te herstellen en bevat 17 concrete maatregelen die de komende drie jaar worden uitgevoerd. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgangsrapportage Ermberaad over het 2de jaar uitvoering Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels in Drenthe (2018)