Reactie College ijsbaan


Het college van Gedeputeerde Staten heeft vernomen dat de gemeente Hoogeveen een jaar uitstel op de deadline voor de realisatie van de kunstijsbaanvoorziening wil.

Wij hebben de besluitvorming over de subsidie voor een bovenregionale kunstijsbaan vorig jaar aan Provinciale Staten voorgelegd en zij hebben hier mee ingestemd op 12 juli 2017. De voorwaarden zoals die in 2017 bij de beschikking zijn vastgesteld, blijven wat het college betreft de geldende voorwaarden. Het college van Hoogeveen heeft GS en PS voor het zomerreces de plannen voor de combinatie van de ijsbaan met het zwembad toegestuurd. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 17 september j.l hierop nogmaals schriftelijk laten weten dat voor het in aanmerking komen van een provinciale bijdrage de subsidievoorwaarden ongewijzigd blijven.