GS-besluitenlijst 9 oktober 2018


Vervanging lid beoordelingscommissie Bedrijvenregeling Dutch TechZone

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voordragen van een nieuw provinciaal lid voor de beoordelingscommissie Bedrijvenregeling Dutch TechZone in verband met personele wisselingen binnen de provincie Drenthe.

Subsidie voor Landschapsbeheer Drenthe (LBD) Akker- en Weidevogels

Provinciale Staten hebben op 1 februari 2017 uitvoering gegeven aan de motie behoud Akker- en Weidevogels in Drenthe door het Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels in Drenthe vast te stellen. Dit Plan van Aanpak is opgesteld om de Akker- en Weidevogelpopulaties in Drenthe te behouden en waar nodig te herstellen en bevat 17 concrete maatregelen die in 2017 t/m 2019 worden uitgevoerd. Landschapsbeheer Drenthe (LBD) voert met de verkregen subsidie samen met Agrarisch Natuur Drenthe (AND) een aantal van deze maatregelen uit.

Ophogen subsidieplafond Internationaal Ondernemen 2018

Gedeputeerde Staten stellen extra geld beschikbaar voor de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe van IkBenDrentsOndernemer. De subsidieregeling is opgesteld om MKB-ondernemers financieel te ondersteunen bij het realiseren van internationale marktverkenningsactiviteiten en het laten uitvoeren van onderzoeken ter bevordering van internationale marktontwikkeling.

Voor het kalenderjaar 2018 is extra financiering beschikbaar gesteld van € 25.000,--.

Jaarverslag 2017 Commissie Rechtsbescherming

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de Commissie Rechtsbescherming.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 op een aantal punten gewijzigd, conform landelijke afspraken. Verder heeft het college het openstellingsbesluit voor natuurbeheer vastgesteld waarmee de uitvoering voor 2019 mogelijk is gemaakt.

Ondertekening convenant Nedersaksisch

Gedeputeerde Bijl ondertekent op 10 oktober namens Gedeputeerde Staten het convenant inzake de Nederlandse erkenning van de regionale Nedersaksische taal. Naast Drenthe ondertekenen de provincies Fryslân, Gelderland, Groningen, Overijssel, de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het convenant. Het convenant heeft als doel de erkenning van het Nedersaksisch te verbeteren en de samenwerking tussen Nedersaksische overheden en het Rijk te versterken.

Openstelling Samenwerking voor innovaties

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties Noord-Nederland 2018, en het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties melkveehouderij Drenthe 2018 vastgesteld. Met deze openstellingen wordt het mogelijk gemaakt om POP3-subsidies te verlenen voor het realiseren van de doelen: versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw. Eén openstelling is gericht op Noord-Nederland en wordt uitgevoerd door de provincie Groningen. De andere openstelling is alleen voor de provincie Drenthe.

Aanbieding Ontwerp-actieplan EU-geluidsbelastingkaart Derde Tranche

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Ontwerp-Actieplan EU-geluidsbelastingkaart Provincie Drenthe. Op basis van onderzoek naar de geluidsbelasting langs alle provinciale wegen in Drenthe is gekozen voor een Plandrempel van 63 dB. Op het moment dat er onderhoud aan een provinciale weg wordt gepleegd, wordt bekeken of er geluidswerende maatregelen (bijvoorbeeld het toepassen van stil asfalt) moeten worden getroffen.

Het actieplan wordt ter inzage gelegd en de Drentse gemeenten worden uitgenodigd hun visie kenbaar te maken.

Begroting 2019 Statenstuk

Gedeputeerde Staten stellen de Begroting 2019 vast en zenden deze toe aan Provinciale Staten. Behandeling van de Begroting 2019 vindt plaats op 7 november aanstaande in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie en op 14 november aanstaande in Provinciale Staten.

Green Deal Autodelen II

Om duurzame mobiliteit te promoten en het mobiliteitsaanbod verder te vergroten, hebben Gedeputeerde Staten de intentie uitgesproken de mogelijkheden van elektrische deelauto's bij hubs te onderzoeken. De provincie onderstreept dit in de Green Deal Autodelen II.

5e en 6e Begrotingswijziging 2018

Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met de verwerking van de voorjaarsnota (5e wijziging) en andere wijzigingen voorafgaande aan de primaire begroting 2019 (6e begrotingswijziging).

Belastingverordening provincie Drenthe 2019 en Uitvoeringsregeling provinciale belastingen Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen om met ingang van 1 januari 2019 de Belastingverordening Drenthe 2019 in werking te laten treden. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten de Uitvoeringsregeling provinciale belastingen Drenthe te wijzigen.

Samenwerkingsovereenkomst pilot 5G Field Lab

Gedeputeerde Staten hebben besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de pilot 5G Field Lab in Valthermond.  De partners KPN, Wageningen Research en Agrifac onderzoeken hoe gegevens met behulp van een drone via 5G zodanig snel kunnen worden doorgestuurd dat een landbouwmachine er direct mee kan werken.