GS-besluitenlijst 2 oktober 2018


Samenwerking Kennispoort en IkBenDrentsOndernemer

Om de programma’s ‘IkBenDrentsOndernemer’ (IBDO) en ‘Kennispoort’ (KP) nog sterker te maken, gaan de programma’s een partnerschap aan. Zowel het programma IBDO als KP richten zich op ondersteuning van ondernemers. Door samen te werken kunnen beide programma’s elkaar versterken en aanvullen. Gezamenlijk leveren zij een substantiële bijdrage aan de toekomstige werkgelegenheid, welvaart en leefbaarheid in de regio.

MKB-onderzoek fase 2

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de bevindingen van de toegankelijkheid van regelingen voor het Drentse MKB inclusief een behoefte-onderzoek bij MKB’ers. Een vragenlijstenonderzoek is onder 7.000 ondernemers uitgezet. Conclusie is dat de bekendheid van de regelingen moet worden vergroot. Op dit moment lopen er diverse initiatieven, zoals de Website IkBenDrentsOndernemer en aandacht voor regelingen bij het komende Landbouwcongres.

Werkbezoek Engeland irt Brexit

Gedeputeerde Brink heeft namens Gedeputeerde Staten tijdens een werkbezoek in Engeland een Memorandum of Understanding getekend. Hierin wordt, in samenwerking met de LEP, provincies Norfolk en Suffolk, de intentie uitgesproken meer samen te werken op het gebied van handelsbevordering, investeringen, aantrekken nieuwe bedrijven en kennisontwikkeling binnen de sectoren AgroFood, Life Science, Logistiek en Biobased Economy.

Letter of Intent Jiaxing

Gedeputeerde Staten hebben besloten om met de stad Jiaxing in de provincie Zhejiang een Letter of Intent te ondertekenen. Dit gebeurt op 8 oktober aanstaande na afloop van een tegenbezoek dat gedeputeerde Henk Brink brengt aan de betreffende regio. Het bezoek staat in het teken van verdere samenwerking op het gebied van toerisme, economie en landbouw.

Business Voice of Assen

Provincie Drenthe ondersteunt het Business Voice of Assen Event met een financiële bijdrage van € 4000,- omdat de doelstellingen van het event passen bij de doelstellingen van het programma IkBenDrentsOndernemer en de OndernemersFabriek Drenthe.

Waterstofwijk Hoogeveen

De provincie Drenthe ondertekent de samenwerkingsovereenkomst voor een project voor het verwarmen van woningen op basis van waterstof, in de wijken Nijstad-Oost en Erflanden in Hoogeveen.

Zienswijze Groningengasveld

Gedeputeerde Staten sturen de minister van Economische Zaken en Klimaat hun zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister voor het winningsplan 2018-2019 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. voor het Groningengasveld. De zienswijze beoogt negatieve effecten voor Drenthe als gevolg van de gaswinning in Groningen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken.

Krimpregio’s K6

Gedeputeerde Staten sturen een afschrift van de brief die namens de zes krimpprovincies (K6) is verstuurd aan de Tweede Kamer ter informatie naar Provinciale Staten. Deze brief gaat over de negatieve effecten van de nieuwe beskostigingssystematiek van VO-scholen in krimpregio’s.

Statenvragen PvdA ontwikkelingen bollenteelt Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord die zijn gesteld door de Statenfractie van PvdA over de ontwikkelingen in de bollenteelt in Drenthe.

Wob-verzoek beleid inzake snoeiwerkzaamheden op provinciale parkeer- en carpoolplaatsen

Er is een verzoek ontvangen om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het verzoek gaat over het beleid van de provincie op het gebied van snoeiwerkzaamheden bij parkeer- en carpoolplaatsen. Gedeputeerde Staten hebben dit verzoek beantwoord. De documenten die aan de verzoeker beschikbaar zijn gesteld, zijn te vinden op de website van de provincie.

Convenant Dementievriendelijk Drenthe

Alzheimer Nederland - afdeling Drenthe en het Netwerk Dementie Drenthe hebben het initiatief genomen om gezamenlijk te zorgen voor een dementievriendelijke provincie. Om dit te realiseren is samenwerking van belang. Door het ondertekenen van een convenant verplichten de ondertekenende organisaties zich naar elkaar om zich sterk te maken voor een dementievriendelijk Drenthe en het realiseren van deze verplichtingen. Het convenant is ondertekend tijdens de jaarlijkse werkconferentie zorglandschap op 27 september 2018 (met dit jaar als thema ‘Waardig ouder worden in Drenthe’). Hiermee wordt benadrukt dat we in Drenthe actief samenwerken aan deze maatschappelijke opgave. Zie voor meer informatie dit persbericht.

Subsidie Breedband Borger-Odoorn

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een subsidie in de vorm van een lening van € 4,4 mln aan Coöperatie Breedband Borger-Odoorn voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van de gemeente Borger-Odoorn. Zie voor meer informatie dit persbericht.

Schaapskooi Bargerveen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de overeenkomst Schaapskooi Bargerveen tussen Staatsbosbeheer en de Provincie Drenthe. De Schaapskooi Bargerveen is nodig om de vereiste begrazing te kunnen uitvoeren en om het overschot aan stikstof uit het veen te kunnen halen (maatregel in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof).