Subsidie Voortoets Drainagebuizen en Beregeningsputten


Bent u een agrariër die voornemens is drainagebuizen of beregeningsputten aan te leggen in de omgeving van een Natura-2000 gebied? Dan bent u verplicht een voortoets te doen om te bepalen wat de effecten hiervan zijn op de grondwaterafhankelijke gebieden.

De provincie Drenthe komt u financieel tegemoet voor de kosten die hierbij gebaat zijn, indien u voldoet aan de gestelde eisen. De bijdrage voor de hydrologische toets bedraagt maximaal €3000,-. Voor de hydrologische én ecologische toets maximaal €5000,-.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze subsidieregeling dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Niet eerder een subsidie te hebben ontvangen voor een voortoets op hetzelfde perceel;
  • De voortoets dient plaats te vinden tussen 01-01-2017 en 31-12-2017;
  • De drainagebuis/-buizen of beregeningsput(ten) dienen nog te worden aangelegd;
  • De locatie voor de nieuwe drainagebuis/-buizen of beregeningsput(ten) dienen zich buiten de begrenzing van een Natura 2000-gebied te bevinden;
  • U bent grondgebruiker van het betreffende perceel.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De maximale bijdrage is €5000,-, afhankelijk van de soort voortoets die u heeft laten uitvoeren.

Beschikbaar budget: €50.000,-

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Meer informatie over digitaal ondertekenen