Subsidie cultuur: Cultuurnota 2017-2020


In de cultuurnota 2017-2020 "De verbeelding van Drenthe" staan de doelstellingen en speerpunten voor komende jaren beschreven. Voor activiteiten die hieraan bijdragen kunt u subsidie aanvragen. In het uitvoeringsbesluit staat beschreven waaraan subsidieaanvragen moeten voldoen, hoe ze worden getoetst en wat de behandeltermijnen zijn.

Voorwaarden

Alleen rechtspersonen kunnen een subsidie aanvraag indienen (dus stichtingen, verenigingen, etc. ) Als particulier kunt u geen subsidie aanvragen.

Binnen de categorie Cultuur en Erfgoed kan voor de volgende initiatieven subsidie worden verleend:

  1. Cultuurhistorie/Verhaal van Drenthe: projecten die de historie/het verhaal van Drenthe op innovatieve wijze ontsluiten en/of gebruik maken van moderne (interactieve) methoden en op die manier meer mensen bij de geschiedenis van Drenthe betrekken;
  2. Streektaal: projecten die op innovatieve wijze het imago van de streektaal verbeteren, gebruik maken van moderne (interactieve) methoden en media en/of jongeren aantoonbaar bij de streektaal betrekken.

Binnen de categorie Cultuur en Maatschappij, onderdeel Kunsten kan voor de volgende initiatieven subsidie worden verleend:

  1. Festivals: festivals en manifestaties in een van de kunstdisciplines met een duidelijk bovenlokale uitstraling en bereik (minimaal 1500 bezoekers) die bijdragen aan de vrijetijdseconomie van Drenthe.  Er dient er sprake te zijn van cofinanciering door de gemeente waar het betreffende festival/evenement plaatsvindt. Daarnaast is (financieel) draagvlak van bedrijfsleven en/of particulieren een belangrijk element binnen aanvragen.
  2. Professionele Podiumkunsten: projecten die op incidentele basis zorgen voor een kwalitatief hoogstaand en vernieuwend professioneel aanbod in Drenthe.
  3. Beeldende Kunst en het Landschap: innovatieve professionele projecten met minimaal een provinciale uitstraling waarbij verbinding wordt gelegd tussen natuur, landschap en kunst.
  4. Talentontwikkeling: initiatieven die op projectbasis op zijn minst een provinciaal platform bieden voor de ontwikkeling van talent in de uitvoerende kunsten onder begeleiding van professionals.
  5. Participatie: provincie brede kunst, cultuur en erfgoed projecten waarin doelgroepen of specifieke gebieden met een lage participatiegraad op een nieuwe manier aantoonbaar actief worden bereikt zoals ouderen, jonge kinderen (buitenschools) en jongeren.

De Provinciale Adviescommissie Cultuur

Is het gevraagde subsidiebedrag hoger dan € 20.000,-? Dan wordt de subsidieaanvraag voorgelegd aan de Provinciale Adviescommissie Cultuur. Dat gebeurt ook wanneer onze medewerkers advies willen hebben. De Provinciale Adviescommissie Cultuur bestaat uit externe deskundigen uit verschillende kunstdisciplines en aanpalende vakgebieden. Ze komen vijf keer per jaar bij elkaar.

Hieronder vindt u de vergaderdata en de deadlines waarop subsidieaanvragen ingediend moeten zijn. Dan kunnen ze nog meegenomen worden in de desbetreffende vergaderronde.

Vergaderschema Provinciale Adviescommissie Cultuur
Vergaderdata: Deadline aanleveren stukken:

29 januari

15 januari

29 maart

15 maart

7 juni

24 mei

3 september

20 augustus

26 november

12 november

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Meer informatie over digitaal ondertekenen