Header website - provinciehuis in Assen

Collegeprogramma

Inhoud

Focus en verbinding in Drenthe

Download het collegeprogramma PvdA en VVD vormenhet college van gedeputeerde staten in Drenthe. Voor u ligt het collegeprogramma voor de periode 2011-2015. Het is een programma op hoofdlijnen, met onze belangrijkste uitgangspunten. Hiermee zetten we een koers uit en laten we volop ruimte aan (het politieke debat in) provinciale staten. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om in te spelen op tussentijdse ontwikkelingen die op de provincie afkomen.

We hebben veel ambities, maar de financiële positie van de provincie is onzeker. Het rijk bezuinigt en er is een nieuw verdeelmodel Provinciefonds met financiële consequenties voor Drenthe. De provinciale inkomsten zijn beperkter dan voorgaande bestuursperiodes. Daarom hebben we richtinggevende keuzes opgenomen in dit programma. Die raken zowel het bestuur, de ambtelijke organisatie als onze partners. Tijdens deze bestuursperiode wordt dit programma nader uitgewerkt. Een eerste uitwerking treft u aan in de Voorjaarsnota 2011, die in juli gepresenteerd wordt aan provinciale staten.

Dit collegeprogramma bindt ons als ondertekenaars. Wij realiseren ons dat de grote opgaven waar we voor staan en de beperkte financiële middelen veel inzet, vertrouwen, duidelijkheid en creativiteit van ons vragen. Daarbij staan wij open voor de ideeën van provinciale staten en onze partners.

Tanja Klip-Martin
Rein Munniksma
Ard van der Tuuk
Henk Brink

Laatst bijgewerkt op 5 april 2012.
Delen op LinkedInDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op Yammer
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap