Header website - Lente op de Westerbrink

Sociale Agenda 2009 - 2012

Inhoud

De provincie gaat nadrukkelijk de samenwerking aan met gemeenten en neemt de eindgebruiker als uitgangspunt in het nieuwe sociale en culturele beleid. Dat is te lezen in de Sociale en Culturele Agenda 2009 - 2012. De Sociale Agenda 'Sociaal doe je niet alleen' en de Culturele Agenda 'Cultuur als magneet' zijn een vervolg op de nota's `Mensen in het Middelpunt' en `De Kunst van het Combineren'.

De cultuurgedeputeerden Tanja Klip en Rein Munniksma richten hun speren op versterking van de infrastructuur en cultuurparticipatie. Het college intensiveert op een aantal gebieden in de periode 2009 -2012. Dit komt onder andere tot uiting in het Cultureel Kwartier Assen, het vervolg op Actieplan Cultuurbereik, cultuureducatie, podiumkunsten en musea. Het culturele beleid is ingebed in het sociale beleid van de provincie, maar speelt ook een rol in het economische beleid en internationalisering. Cultuur als magneet betekent aantrekkelijk wonen en werken in Drenthe, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en cultuurtoerisme.

Anneke Haarsma, portefeuillehouder zorg en welzijn, richt zich in de sociale agenda de komende vier jaren op vijf speerpunten in het sociaal beleid: mijn jeugd, mijn ontwikkeling, mijn dag, mijn beweging en mijn omgeving. Ook hier zijn de allianties met de gemeenten maatgevend.

De ambities van het college liggen met name op vier gebieden. Bij mijn jeugd gaat het om de wettelijke verantwoordelijkheid van de provincie voor een goede uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg. Binnen het speerpunt Mijn ontwikkeling wil de provincie gaan investeren in het onderwijs. De aanpak is met name gericht op het wegnemen van achterstanden en het bieden van kansen. Ook wil het college de mogelijkheden voor het combineren van werk en zorg vergroten. Drenthe is koploper tijdenbeleid en wil dit verder uitbouwen. Dit gebeurt binnen het speerpunt Mijn dag. Mijn beweging ten slotte wil bevorderen dat breedtesport de ruimte krijgt de komende vier jaar, onder andere door inzet van combinatiefunctionarissen te stimuleren. Verder is het college voornemens om jaarlijks een topsportevenement naar Drenthe te halen en wordt gewerkt aan de realisatie van het Drents Olympisch plan.

Met de Sociale en Culturele Agenda komt het college niet met uitputtende voorstellen, maar laat ruimte voor verdere invulling samen met partijen. Haarsma, Klip en Munniksma zien het als een sturend beleidskader voor de komende jaren.

Provincie en gemeenten maken in sociale en culturele allianties afspraken over gezamenlijke en eigen ambities. De provincie maakt daarbij duidelijke keuzes omschrijft haar rol scherper. Door bundeling van krachten kunnen de gekozen ambities beter waargemaakt worden. Ook geeft de gekozen werkwijze invulling aan de aanbevelingen uit het rapport In Communi.

Laatst bijgewerkt op 10 april 2012.
Delen op LinkedInDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op Yammer
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap