header economie

Kader voor Economische Investeringen (KEI) 2011-2015

Inhoud

In 2010 hebben wij samen met partijen in het economisch domein het Kader voor Economische Investeringen (KEI) 2011-2015 opgesteld. Hiermee voeren wij de komende jaren de Economische Beleidsagenda uit. We zetten in op het versterken van de Drentse economie, met als belangrijkste doel het creëren en behouden van banen. De focus ligt daarbij op het stimuleren van kennis en innovatie. Dit doen we samen met het bedrijfsleven, andere overheden en kennisinstellingen.

In het KEI staan de volgende vijf thema's centraal:

  1. Versterken regionale innovatiekracht
  2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt
  3. Optimaliseren vestigingsklimaat
  4. Vergroten economisch rendement vrijetijdseconomie
  5. Versterken agribusiness/biobased economy/chemie

Internationalisering loopt als een rode draad door alle thema's.

Jaarprogramma's

Op basis van het KEI, en in overleg met onze partners, worden jaarprogramma's opgesteld. Hierin staan concrete acties en activiteiten, wie deze uitvoert, hoe het wordt uitgevoerd en de financiering ervan. Zo kunnen we flexibel inspelen op de dynamische omgeving waarin wij opereren.

Herijking KEI

De verslechterde economische situatie en bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat wij het KEI verder moesten aanscherpen. We hebben meer focus aangebracht in onze taak, instrumenten en rol en in de samenwerking met anderen. Deze aanscherping noemen we de herijking van het KEI.

Laatst bijgewerkt op 5 augustus 2014.
Delen op LinkedInDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op Yammer
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap