Lozing huishoudelijk afvalwater, ontheffing verbod

Wanneer u huishoudelijk afvalwater dat niet afkomstig is uit een particulier huishouden wilt lozen in de bodem, moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. Het kan gaan om een beperkte of omvangrijke lozing. Een beperkte lozing is een lozing in de bodem van 10 lozingseenheden of minder per dag. Huishoudelijk afvalwater is bijvoorbeeld water uit een toilet, douche of wasmachine.

Voorwaarden

De voorwaarden voor omvangrijke lozingen verschillen per geval (lozing in de bodem van meer dan 10 lozingseenheden per dag). Neem hiervoor contact op met de gemeente.

De voorwaarden voor beperkte lozing zijn (lozing in de bodem van 10 lozingseenheden of minder per dag):

  • Binnen 40 meter vanaf de kadastrale grens van het perceel is geen gemeentelijke riolering aanwezig
  • U gebruikt een septic tank
  • De lozing in de bodem wordt uitgevoerd in een zakput, infiltratiebed, infiltratiekanaal of opgehoogd infiltratiebed
  • Het zuiveringssysteem, de infiltratievoorziening en de daarbij behorende leidingen zijn wat betreft constructie en materialen duurzaam bestand tegen vervorming en corrosie (aantasting)
  • Het zuiveringssysteem, de infiltratievoorziening en de daarbij behorende leidingen zijn altijd bereikbaar. Alle onderdelen zijn makkelijk te herstellen en te vervangen. Daarnaast zijn alle vorstgevoelige onderdelen tegen vorst beschermd
  • De infiltratievoorziening en de afgesloten onderdelen van het zuiveringssysteem laten een voldoende en ongehinderde afvoer van gevormde gassen toe
  • Het zuiveringssysteem en de daarmee verbonden leidingen zijn vloeistofdicht uitgevoerd en zijn vloeistofdicht verbonden met een infiltratievoorziening
  • Het zuiveringssysteem en de infiltratievoorziening zijn wat betreft dimensionering en uitvoering op elkaar afgestemd. Ook zijn ze goed onderhouden zodat een goede werking gewaarborgd blijft
  • De lozing in de bodem vindt plaats in overeenstemming met het Uitvoeringsregeling Lozingenbesluit bodembescherming

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). De aanvraag gaat naar de gemeente waar de lozing in de bodem plaatsvindt.
Heeft uw bedrijf een omgevingsvergunning voor het milieu? Uw aanvraag gaat naar de instantie die de vergunning heeft verleend. Dit kan zijn de provincie, een regionaal openbaar lichaam, het ministerie van Economische Zaken (EZ) of het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek wordt een beslissing genomen door de provincie.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555