Vervoer gevaarlijke stoffen over vaarwegen, ontheffing

Het is verboden om gevaarlijke stoffen te vervoeren over vaarwegen. Vaarwegen zijn: 'voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaande binnenwateren.' Gevaarlijke stoffen zijn brandbare, giftige, bijtende of potentieel zelfontbrandende stoffen. Voorbeelden hiervan zijn ammoniak, benzine, buskruit en chloor. U kunt in bepaalde gevallen een ontheffing krijgen voor het vervoeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen.

Voorwaarden

U kunt ontheffing aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u bent de vervoerder van gevaarlijke stoffen;
  • een ontheffing is noodzakelijk voor het laden en lossen; en
  • het vervoer van gevaarlijke stoffen verstoort niet de openbare veiligheid.

Aan de ontheffing kunnen beperkingen of voorschriften zijn verbonden. Ook kan op verzoek van de aanvrager de ontheffing gewijzigd of ingetrokken worden als blijkt dat:

  • de verstrekte gegevens onjuist zijn;
  • de voorschriften of beperkingen niet nageleefd worden; of
  • de openbare veiligheid verstoord wordt.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van de vaarweg. De beheerders van de vaarwegen zijn meestal de gemeente of de provincie. In sommige gevallen kan het Rijk, een vereniging, een stichting, BV of NV de beheerder van de vaarweg zijn. Dan vraagt u de ontheffing aan bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Toezichteenheid Goederenvervoer.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555