Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen

Als voor uw bedrijf een milieuvergunning is afgegeven en u brengt veranderingen aan in de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaalde gevallen een wijzigingsvergunning aanvragen. In andere gevallen hoeft u alleen een melding te doen. U hoeft niets te doen als de verandering binnen het kader van de vergunning blijft.

Voorwaarden

U vraagt een wijzigingsvergunning aan, als 1 of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • De verandering in het bedrijf leidt tot een situatie die in strijd is met de milieuvergunning.
  • De verandering brengt andere of grotere nadelige gevolgen met zich mee voor het milieu dan door de vergunning is toegestaan.
  • De verandering leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend.

U doet een melding, wanneer aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • De verandering brengt een situatie die niet overeenstemt met de vergunning, maar leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de vergunning toelaat.

U hoeft geen wijzigingsvergunning of melding te doen, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De wijziging in het bedrijf is niet in strijd met de vergunning, ook al nemen de nadelige gevolgen voor het milieu toe.
  • Een voorgenomen uitbreiding of verandering van het bedrijf is al in de vergunning opgenomen en wordt binnen 3 jaar uitgevoerd.

Contact

U moet de wijzigingsvergunning aanvragen of de melding doen bij de instantie die de omgevingsvergunning heeft verleend. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555