Economie

Net als in de rest van Nederland neemt de economische groei in Drenthe steeds meer in kracht toe. Zo verwacht het Centraal Planbureau (CPB) in Nederland voor 2017 een toename van het Bruto Binnenlands Product van 2,1% en in 2018 van 1,8%. Dat betekent dat we terug zijn op het niveau van vóór het uitbreken van de crisis in 2008. De Drentse economie beweegt zich behoudens een positieve uitschieter in 2013 redelijk conform de landelijke groei. Door deze positieve ontwikkelingen groeit de werkgelegenheid en vinden steeds meer werkzoekenden een baan.

Ook voor de middellange termijn, 2018-2021, zijn de economische vooruitzichten gunstig volgens het CPB. De economie groeit in die periode naar verwachting met gemiddeld 1,7% per jaar.

Beleid

Het ruimtelijk-economisch beleid is een van de kerntaken van de provincie. De provinciale inspanningen zijn erop gericht de economische ontwikkeling in positieve zin te beïnvloeden. Met haar economisch beleid zet de provincie Drenthe in op concurrentiekracht, groene economie, vestigingsklimaat en arbeidsmarkt. Het belangrijkste doel is het creëren en behouden van banen.

De graadmeters van het thema Economie hebben betrekking op de arbeidsmarkt, de bedrijvigheid, de biobased economy en de vrijetijdseconomie.

Arbeidsmarkt

Een sterke economie kan niet bestaan zonder een goed opgeleide beroepsbevolking. Een baan is de beste garantie om mee te doen in de maatschappij. Werkgelegenheid behoort dan ook tot de topprioriteiten van het Drentse beleid. De provincie streeft naar een arbeidsmarkt waarin voldoende aanbod is van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en competenties.

Bedrijvigheid

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de motor van de Drentse economie. Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven behoort tot het mkb. Een deel van de bedrijvigheid is gevestigd op een bedrijventerrein. De provincie werkt aan een zo optimaal mogelijk en ondernemersvriendelijk vestigingsklimaat om bedrijven te behouden en aan te trekken.

Biobased economy

Het einde van fossiele grondstoffen komt in zicht. Dit zorgt voor de opkomst van de biobased economy. Hierbij worden grondstoffen uit plantaardige materialen en afval gebruikt voor tal van toepassingen in bijvoorbeeld de chemie, farmacie en energiesector. De provincie streeft naar het creëren van een sterk biobased cluster dat bijdraagt aan werkgelegenheid en innovatie. Daarbij richt de provincie zich op de combinatie van de sterke sectoren agribusiness en chemie.

Vrijetijdseconomie

De vrijetijdssector is van groot economisch belang voor Drenthe. De sector zorgt voor relatief veel werkgelegenheid en heeft bovendien een positief effect op de leefbaarheid van het platteland. Drenthe heeft een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod en er is potentie voor verdere ontwikkeling. De provincie wil de bestedingen en de werkgelegenheid in de sector vergroten.